CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 326/CP-QHQT
V/v phê duyệt dự án Hỗ trợ kỹ thuật của Châu Âu cho VN do EC tài trợ.

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- Bộ Khoa học và Công nghệ
- Bộ Ngoại giao;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1090 BKH/KTĐN ngày 28/2/2003) về việc phê duyệt dự án “Chương trình hỗ trợ kỹ thuật của Châu Âu cho Việt Nam”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt dự án “Chương trình hỗ trợ kỹ thuật của Châu Âu cho Việt Nam” (ETV2) do Cộng đồng Châu Âu-EC tài trợ không hoàn lại 11.034.800 euro, vốn đối ứng của Việt Nam tương đương 990.000 euro do các Bộ là cơ quan thụ hưởng dự án cân đối từ nguồn ngân sách hàng năm.

2. Phê duyệt dự thảo Hiệp định Tài chính giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng đồng Châu âu EC về dự án “Chương trình hỗ trợ kỹ thuật của Châu âu cho Việt Nam” và uỷ quyền một lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký Hiệp định với phía EC.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ quản dự án cùng Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận và triển khai dự án theo đúng các quy định về quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Sau giai đoạn khởi động dự án Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần trao đổi với EC để điều chỉnh giảm chi phí dành cho chuyên gia và các vấn đề khác đã nêu tại công văn số 1090 BKH/KTĐN nói trên.

4. Các Bộ ngành liên quan cần gắn việc thực hiện dự án này với việc thực hiện Chương trình cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước của ngành mình, kết hợp với chương trình tài trợ khác, tránh chồng chéo./.

TM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan