BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3260/BNN-PC
V/v thẩm định dự thảo Thông tư Liên tịch hướng dẫn về phương pháp tính giá và trình tự, thủ tục lập phương án giá sản phẩm giống gốc vật nuôi theo phương thức đặt hàng sử dụng bằng nguồn ngân sách Nhà nước.

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: BộTài chính (Cục Quản lý Giá)

Phúcđáp Công văn số 158/CQLG-NLTS ngày 25 tháng 6 năm 2012 của Cục Quản lý giá Bộ Tàichính về việc đề nghị thẩm định dự thảo “Thông tư Liên tịch hướng dẫn về phươngpháp tính giá và trình tự, thủ tục lập phương án giá sản phẩm giống gốc vậtnuôi theo phương thức đặt hàng sử dụng bằng nguồn ngân sách Nhà nước”. Sau khinghiên cứu, Vụ Pháp chế Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến thẩmđịnh như sau:

1.Về sự cần thiết ban hành văn bản

Thốngnhất về sự cần thiết ban hành Thông tư liên tịch này để có căn cứ pháp lý thốngnhất hướng dẫn:

- Vềphương pháp tính giá và lập phương án giá sản phẩm giống gốc vật nuôi thực hiệntheo phương thức đặt hàng sử dụng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước phù hợp vớiyêu cầu thực tế;

- Bổsung “giống gốc thủy sản” đảm bảo phù hợp với Pháp lệnh giống vật nuôi;Luật Thủy sản và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn có quy định đối tượngđiều chỉnh này.

Việclưu giữ gen, vật liệu di truyền thủy sản, giống gốc các loài thủy sản nước ngọt có những đặc tính ưu việt trong nuôi trồng thủy sản. Tái sản xuất cácgiống gốc để cung cấp các đàn cá hậu bị cho các trại giống cấp tỉnh, huyện vàcác cơ sở sản xuất giống để hình thành những đàn cá bố mẹ. Trên cơ sở đó hệthống trại giống thủy sản tổ chức quản lý, lưu giữ đàn giống gốc đảm bảo chấtlượng tốt, bao gồm các giống địa phương, các giống mới gia hóa hoặc giống nhậpnội đã thuần hóa đạt hiệu quả cung cấp cho người nuôi có con giống chất lượngđảm bảo để phát triển hoạt động nuôi trồng thủy sản đạt được mục tiêu pháttriển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo định hướng của Chiến lượcphát triển chăn nuôi đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2.Về sự phù hợp của nội dung dự thảo văn bản với đường lối, chủ trương của Đảng,tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống các văn bảnquy phạm pháp luật

Nộidung của dự thảo văn bản phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và phù hợpvới tình hình thực tiễn và phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật có liên quan.

3.Về trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản

Vềcơ bản, đơn vị chủ trì soạn thảo đã tuân thủ đúng trình tự, thủ tục soạn thảotheo quy định. Trong quá trình soạn thảo đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa QuýCục và Vụ Pháp chế Bộ Nông nghiệp và PTNT.

4.Về kỹ thuật soạn thảo văn bản

Đềnghị đơn vị soạn thảo nghiên cứu mẫu - 7 Văn bản quy phạm pháp luật liên tịchban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2011 về thểthức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướngChính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luậtliên tịch. Theo đó, Bố cục văn bản phải trình bày lại nhằm đảm bảo phù hợp vớiquy định của Thông tư số 25/2011/TT-BTP Cụ thể:

-Tại Chương II đề nghị hạn chế tối đa sử dụng các dấu (-) và (+) bằng cách bốcục tăng các điều đảm bảo thuận lợi cho việc tra cứu thực thi;

-Không viết tắt khi chưa giải thích từ ngữ;

- Đềnghị không dùng dấu (v.v…) trong văn bản quy phạm pháp luật.

5.Về nội dung dự thảo văn bản

Cơbản thống nhất với nội dung của dự thảo. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chính xác,tính khả thi và tính thống nhất đề nghị quý đơn vị nghiên cứu các ý kiến cụ thểsau:

5.1.Điều 3 đề nghị sửa và bổ sung như sau “Các sản phẩm giống gốc vật nuôi… đốivới ong, tằm; của dòng thuần, dòng cho giống đối với các loài thủy sản; ấutrùng và vật liệu di truyền giống đạt tiêu chuẩn giống do Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn quy định.”

5.2.Điều 6 đề nghị:

-Sửa lại tên tiêu đề của khoản 1 là “1. Công thức tính giá bán sản phẩm giốnggốc vật nuôi”

-Khoản 2 điểm c bổ sung quy định về: “- Chi phí tiền sử dụng đất, thuê đấtđối với những trường hợp phải thuê mặt bằng để lưu giữ giống”

5.3.Điều 8 đề nghị:

- Vềtrình tự, thủ tục lập phương án giá và hồ sơ phương án thực hiện theo hướng dẫncủa Pháp lệnh Giá và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính. Nhưng, trong thựctế việc thực hiện lập phương án giá các sản phẩm giống gốc vật nuôi đối vớilĩnh vực nông nghiệp rất rộng và mang tính chất đặc thù. Vì vậy, đề nghị dựthảo bổ sung quy định cụ thể về nội dung (các bước) để thuận tiện cho việctriển khai thực hiện;

-Sửa khoản 1 và 2:

“1.Đối với ngân sách trung ương: Trên cơ sở dự toán được giao, các đơn vị nhận đặthàng lập phương án giá, đơn giá trợ cấp sản phẩm giống gốc vật nuôi, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn giao Cục Chăn nuôi chủ trì, phối hợp với các đơnvị có liên quan xem xét, đề nghị Cục Quản lý giá thẩm định trình Bộ trưởng BộTài chính quyết định.

2.Đối với ngân sách địa phương: Trên cơ sở dự toán được giao, các đơn vị nhận đặthàng lập phương án giá, đơn giá trợ cấp sản phẩm giống gốc vật nuôi, Ủy bannhân dân cấp tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợpvới các đơn vị có liên quan xem xét, đề nghị Sở Tài chính thẩm định trình Chủtịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

5.4.Điều 11 đề nghị bổ sung:

-Khoản 1 điểm b:

“b)Hàng năm bố trí kinh phí từ nguồn gân sách Trung ương để thực hiện việc sảnxuất và lưu giữ sản phẩm, dịch vụ giống gốc vật nuôi:

BộTài chính (Cục Quản lý giá) thông báo và quyết toán kinh phí hàng năm trên cơsở số lượng đặt hàng của từng loại giống gốc vật nuôi do Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn xác định và đề nghị.”

-Điểm đ vào khoản 3:

đ)Hàng năm báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Chăn nuôi) về việcthực hiện nuôi giữ, sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích giống gốcvật nuôi.

Việcbổ sung trên nhằm giúp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có căn cứ đánhgiá chung về kết quả thực hiện Chương trình giống gốc trong phạm vi cả nước đểcó cơ sở cho việc xác định số lượng đặt hàng của từng loại giống gốc vật nuôisát với yêu cầu thực tế.

5.5.Khoản 2 Điều 12 đề nghị bổ sung nội dung bãi bỏ điểm 3 Mục I Thông tư liên tịchsố 148/2007/TTLT-BTC-BNN vì Điều 3 của dự thảo đã thay thế qui định trên.

Trênđây là ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônđề nghị Quý đơn vị nghiên cứu, tổng hợp hoàn chỉnh dự thảo.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Xuân Thu (b/c);
- Vụ TC, Cục CN, TCTS;

- Lưu VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Nguyễn Thị Kim Anh