BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3261/BXD-VLXD
V/v: xuất khẩu các sản phẩm đá đã gia công, chế biến của Công ty cổ phần Phước Hòa Fico

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014

Kínhgửi: Công ty cổ phn Phước aFico

Bộ Xây dng nhn được công văn s 1963/TCT-VP ngày 02/12/2014 ca Tng công ty vật liu xây dng s 1 - TNHH mt thành viên (FICO) v việc đngh hưng dẫn Công ty cổ phn Phước Hòa Fico được xut khẩu các sản phẩmđá đãgiacông, chếbiến. Sau khi xem t, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công ty cổ phần Phước Hòa Fico đã được U ban nhân dân tnh Ra-Vũng Tàucp phép khai thác tạimđánúiÔng Trnhthuc xãTânPhước, huyện Tân Thành theo giấy phép khai thác số 13/GP-UBND ngày 30/7/2009.

Theo quy đnh tại khoản 5, Điều 2và mc 2, mc 3,mc5 Ph lc 2Thôngtư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 caBộ Xây dựng vng dn xuất khu khoáng sn làm vật liu xây dựng, thì các sn phm xut khu đưcgiacông, chế biến t đá gm: (bột đá 0-5mm, đá granit, đá ch các loi làm đá p t, đá khi đã qua chế biến thành sn phẩm cuối cùng, cát nghin, đá mnghệ) khôngthuc danh mc khoángsản làm vật liệuxây dngkhông được phép xuất khu.

Vì vy, Công ty Cổ phần Phưc Hoà Fico được phép xuất khẩu các snphẩm làm tđánúi Ông Trnhtheo đúng Danh mc sn phẩm dkiến xut khunăm 2015 kèmtheocông văn s 1963/TCT-VP ngày 02/12/2014 ca Tng côngty Vật liệu xây dng s 1-TNHH Mt thành viên (FICO), gm: (bt đá 0-5mm, đágranit, đáchcác loi làm đá pt,đá khốiđã qua chế biến thànhsản phm cui cùng, cát nghin, đá m ngh).

Trên đây là ý kiến ca Bộ Xây dng v xuất khu các sn phẩm đá đã gia công, chế biến ca Công ty cổphầnPhước HòaFico thucTổng công ty vật liu xây dng s 1-TNHH Mt thành viên (FICO). Đ ngh Công ty cổ phn Phước Hòa Fico thc hiện khai thác, chế biến và xuất khu đá xây dng theo đúng quy định./.

Nơi nhn:
- Ntrên;
- Tổng cục Hải quan:
- Cục Hải quan Bà Ra-Vũng Tàu;
- Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1- FiCo;
- u: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Trần Nam