BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3261/TCT-CS
V/v: chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 27494/CT-HTr ngày 5/6/2014 của Cục Thuế Thành ph Hà Nội về chính sách thuế thu nhậpdoanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết b Khoản 2 Điều 18 Chương VI Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định:

“b) Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưuđãi thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu, trừ các trường hợpsau:

b.1) Doanh nghiệp thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợpnht theo quy định của pháp luật.

b.2) Doanh nghiệp thành lập do chuyển đổi hình thức doanhnghiệp, chuyển đi sở hữu (bao gồm cả trường hợp thành lập doanh nghiệp mới nhưng tàisản, địa đim kinhdoanh, ngành nghề kinh doanh ... vẫn kế thừa của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sảnxuất kinh doanh).

b.3) Doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn mớithành lập mà chủ doanh nghiệp là chủ hộ kinh doanh cá thể và không có thay đổivề ngành nghề kinh doanh trước đây.

b.4) Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty tráchnhiệm hữu hạn, Công ty c phn hoặcHợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật là người có s vn góp cao nhất đã tham gia hoạt độngkinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danhhoặc người có số vốn góp cao nht trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải th nhưng chưa được 12 tháng tính từthời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH F-AgrexToàn cầu được thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư số 011022002105 ngày25/9/2013, người đại diện theo pháp luật là Ông Takeuchi Nobuyuki, được thànhlập bởi 4 Công ty, trong đó Công ty TNHH MTV Dịch vụ quy trình phần mềm FPT cósố vốn điều lệ cao nhất, người đại diện theo pháp luật là Ông Hoàng Nam Tiếnthì Công ty không thuộc trường hợp quyđịnh tại tiết b.4 Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Thành phố Hà Nội biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ P
háp chế -TCT;
-
Lưu: VT; CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn