B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3261/TCT-KK
V/v tính tiền chậm nộp đối với nộp thuế qua ngân hàng thương mại

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1434/CT-KK ngày 24/06/2015 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh vềviệc tính tiền chậm nộp tiền thuế do lỗi của ngân hàng thương mại.Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

1. Về việc tính tiền chậm nộp đối vi người nộp thuế

Căn cứ quy định tại Điều 28 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày22/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảnlý thuế và Luật sửađổi, bổ sung mộtsố điều của Luật Quản lý thuế:

Điều 28. Xác định ngày đã nộp thuế.

1. Đi với việc nộp thuế bằng tiền mặt,chuyển khoản cho cơ quan, tổ chức thu tiền thuế: Ngày nộp tiền thuế là ngày cơquan, t chức thu tiền thuế xác nhận trên chứngtừ người nộp thuế đã nộp thuế.

2. Đối với hình thức nộp thuế qua hìnhthức giao dịch điện tử: Ngày nộp tiền thuế là ngày người nộp thuế thực hiệngiao dịch trích tài khoản của mình tại ngân hàng đ nộp thuế và được hệ thống thanhtoán của ngân hàng phục vụ người nộp thuế (CoreBanking) xác nhận giao dịch nộpthuế đã thành công.”

Căn cứ hướng dẫn tạiđiểm c Khoản 2 Điều 34 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 củaBộ Tài chính:

“c) Số ngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉtheo quy định của pháp luật) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng củathời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế,thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử vi phạm pháp luật về thuế của cơquan thuế hoặcquyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thm quyn đến ngày người nộp thuế nộp s tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Căn cứ những quy định nêu trên, số ngày chậm nộp tiền thuếđược xác định làm căn cứ tính tiền chậm nộp đối với người nộp thuế được tính từngày liền kề sau ngày cuối cùng người nộp thuế phải nộp thuế đến ngày ngân hàngphục vụ người nộp thuế xác nhận đã trích tiền từ tài khoản hoặc thu tiền củangười nộp thuế để nộp thuế. Ngân hàng phục vụ người nộp thuế và ngân hàng nơiKho bạc nhà nước mở tài khoản có trách nhiệm ghi nhận đúng ngày nộp thuế củangười nộp thuế theo quy định nêu trên. Trường hợp thông tin ngày nộp thuế dongân hàng phục vụ người nộp thuế xác nhận khác so vớithông tin ngày nộp thuế trên bảng kê chứng từ nộp ngân sách dẫn đến người nộpthuế bị tính tiền chậm nộp, đề nghị Cục Thuế căn cứ chứng từ nộp thuế của ngườinộp thuế để điều chỉnh lại tiền chậm nộp cho người nộp thuế.

2. Về việc xử lý đối với trường hợp saisót do lỗi chuyển tiền của ngân hàng thương mại

Theo hướng dẫn tại điểm 3.1 Khoản 3 Công văn số 16339/BTC-TCT ngày 10/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu nộp ngân sách nhànước theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Thông tư số 126/2014/TT-BTC :

3.1. Nguyên tắc xử lý sai lầm

- Sai sót phát sinh tại đơn vị nào thìđơn vị đó phải chịu trách nhiệm và chủ động xác định nguyên nhân sai sót, khc phục hậu quả, đồng thời gửi thư tra soát hoặc thông báo đến các đơn vị liên quan để phối hợp,xử lý theo quy định.

Do đó, đề nghị Cục Thuế tổng hợp các trường hợp sai sót cụthể do lỗi chuyển tiền của ngân hàng thương mại và phản ánh về Tổng cục Thuế đ được h trợ tháo gỡ vướng mắc.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh được biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT;
- Lưu: VT, KK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí