TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3262/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn, chứng từ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2011

Kính gửi:

- Các Chi Cục thuế Quận, Huyện
- Các Phòng Kiểm Tra thuộc Cục Thuế

Theo phản ánh của người nộp thuế, mộtsố Siêu thị, Trung tâm thương mại,.. trú đóng trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh cóbán Phiếu quà tặng in sẵn mệnh giá, khi thu tiền đã lập và giao hóa đơn Giá trịgia tăng (GTGT) cho khách hàng; Về vấn đề này, Cục Thuế TP. có ý kiến nhưsau :

- Căn cứ điểm 2, mục I, phần B Thôngtư số 129/TT-BTC ngày 26.12.2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quyđịnh thời điểm xác định thuế GTGT: “Đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyểngiao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đãthu được tiền hay chưa thu được tiền” ;

- Căn cứ tiết a, khoản 2, Điều 14,Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28.9.2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềhóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ: “Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hoálà thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho ngườimua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền ”.

Theo quy định trên, thời điểm kháchhàng sử dụng Phiếu quà tặng để mua hàng là thời điểm lập hóa đơn và kê khai nộpthuế của đơn vị bán. Do đó, khi thu tiền bán Phiếu quà tặng, các Siêu thị,Trung tâm thương mại,… lập chứng từ thu, không lập hóa đơn GTGT.

Cục Thuế TP. đề nghị các Phòng, cácChi Cục kiểm tra lại các đơn vị thuộc Phòng, Chi Cục quản lý có bán Phiếu quà tặngđể hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban LĐ Cục
- P. Pháp Chế;
- Lưu: HC, TTHT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh