BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3262/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 937/CT-THNVDT ngày 23/6/2015 của Cục Thuếtỉnh Long An về việc vướng mắc chính sách thuế trong việc giải quyết hồ sơ hoànthuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty TNHH Tấn Hưng Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 4 Điều 14; Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng vàNghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp Công ty TNHH Tấn Hưng Việt Nam có hồ sơ hoàn thuếtừ tháng 6/2014 đến tháng 3/2015, Công ty đang trong giai đoạn đầu tư, chưaphát sinh doanh thu và thuế GTGT đầu ra. Ngành nghề sản xuất kinh doanh củaCông ty theo Giấy chứng nhận đầu tư vừa có hoạt động sản xuất kinh doanh chịuthuế GTGT (thuốc bảo vệ thực vật), vừa có hoạt động sản xuất kinh doanh khôngchịu thuế GTGT (phân bón), thì số thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định tronggiai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản được tạm khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanhthu của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra theo phương án sản xuất,kinh doanh của cơ sở kinh doanh. Nếu Công ty không có phương án sản xuất kinh doanh theo dự án đầu tư vàkhông thực hiện tạm khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu của hàng hóa, dịch vụchịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa,dịch vụ bán ra theo quy định nêu trên thì không đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuếGTGT theo quy định. Trường hợp Công ty kê khai riêng được thuế GTGT đầu vào sửdụng cho dự án đầu tư sản xuất kinh doanh hàng hóachịu thuế GTGT thì được khấu trừ, hoàn thuế toàn bộ số thuế đầu vào kê khairiêng cho dự án sản xuất kinh doanh hàng hóachịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Long An biết, thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Các Vụ (TCT): PC (2b), CS;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí