BỘ TÀI CHÍNH
------------
Số: 3263/BTC-TCT
V/v: Hóa đơn điện tử
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Công ty cổ phần Hàng không VIETJET.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 27939/CT-QLAC ngày 31/10/2011 của Cục Thuế TP.Hà Nội về mẫu vé máy bay điện tử của Công ty cổ phần Hàng không VIETJET (VIETJET). Về vấn đề này, do đặc thù của hoạt động hàng không, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 về loại, hình thức và nội dung hóa đơn quy định:
“1. Hóa đơn quy định tại Nghị định này gồm các loại sau:
d) Các loại hóa đơn khác, gồm: vé, thẻ hoặc các chứng từ có tên gọi khác nhưng có hình thức và nội dung quy định tại các khoản 2, 3 Điều này”.
“3. Hóa đơn phải có các nội dung sau:
Bộ Tài chính quy định cụ thể đối với hóa đơn không cần thiết phải có đủ những nội dung quy định tại khoản này”.

>> Xem thêm:  Đăng ký thương hiệu độc quyền, đăng ký logo, đăng ký nhãn hiệu

Tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 về nội dung của hóa đơn điện tử quy định:
“2. Một số trường hợp hóa đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính”.
Căn cứ các quy định nêu trên, “Vé điện tử và xác nhận hành trình” của VIETJET sử dụng cho vận chuyển hành khách xuất từ Website thương mại của VIETJET thì không nhất thiết phải có Mẫu số, Ký hiệu, Số thứ tự, Chữ ký điện tử của người bán, Chữ ký điện tử, Mã số thuế và Địa chỉ của người mua. Đề nghị VIETJET thực hiện thông báo phát hành vé điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính.
Bộ Tài chính trả lời để doanh nghiệp được biết, thực hiện và đề nghị doanh nghiệp liên hệ với Cục thuế TP. Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC, TCDN (BTC);
- Cục thuế các tỉnh, thành phố;
- Vụ CS, PC (2b), KK&KKT, TTHT, CNTT;
- Lưu: VT, TCT (VT,DNL( b)).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Có phải cận thị 6 độ mới được hoãn nghĩa vụ quân sự không ? Hồ sơ xin hoãn NVQS cần gì ?