BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------------

Số: 3263/TCHQ-GSQL

V/v: Thực hiện Thông tư số 32/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------

Hà nội, ngày 21 tháng 06 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 5/11/2009, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 32/2009/TT-BCT quy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong điều kiện khử trên sản phẩm dệt may. Tiếp theo đó là công văn số 13101/BCT-KHCN ngày 25/12/2009; số 1098/BCT-CNN ngày 27/1/2010 và số 1793/BCT-KHCN ngày 11/2/2010 giải thích, làm rõ một số nội dung trong Thông tư nêu trên.

Theo phản ánh của Hiệp hội Dệt may Việt Nam, trong quá trình triển khai thực hiện, một số quy định trong Thông tư này đã làm nảy sinh các vướng mắc trong quá trình nhập khẩu nguyên liệu vải, gây ách tắc, khó khăn cho doanh nghiệp. Để thống nhất thực hiện, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Danh mục các loại sản phẩm không phải áp dụng quy định kiểm tra hàm lượng formaldehyt và các amin thơm thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 1 Thông tư 32/2009/TT-BCT ngày 5/11/2009, công văn số 13101/BCT-KHCN ngày 25/12/2009 và công văn số 1793/BCT-KHCN ngày 11/2/2010 của Bộ Công Thương.

2. Về thông quan hàng hoá:

2.1- Trường hợp tạm thời thông quan theo đề nghị của Bộ Công Thương tại điểm 1 công văn số 1098/BCT-CNN ngày 27/1/2010: Thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2.6 công văn số 7446/BTC-TCHQ ngày 10/6/2010 của Bộ Tài chính về việc các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu.

2.2- Trường hợp thông quan ngay theo điểm 2 công văn số 1098/BCT-CNN ngày 27/1/2010 của Bộ Công Thương: Cơ quan Hải quan hoàn tất thủ tục thông quan ngay sau khi làm xong thủ tục hải quan cho lô hàng.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?