BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3263/TCT-CS
V/v hóa đơn.

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Công ty TNHH Tiếp vận JD.
(Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà 29T2 - Hoàng Đạo Th
úy, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 10072014/CV-JDL ngày 15/7/2014 của Công ty TNHH Tiếp vận JD vướng mắc về hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 18 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày15/5/2013 và Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính quy định về xử lý đối vớihóa đơn đã lập:

“Điều 18. Xử lý đối với hoá đơn đã lập

...3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đãgiao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đóphát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoảthuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnhsai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, gim) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị giatăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vàohoá đơn điều chỉnh, người bán và ngưi mua kê khai điều chỉnh doanh số mua,bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”.

Căn cứ hướng dẫn, tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

“Điều 6. Hành vi vi phạm quy định về tự in hóa đơn và khởitạo hóa đơn điện tử

1. Xử phạt đối với hành vi tự in hóa đơn, khởi tạo hóa đơnđiện tử không đủ các nội dung quy định.

a) Các nội dung quy định bắt buộc phải đúng trên hoá đơn tựin, hoá đơn điện tử là ký hiệu hoá đơn, ký hiệu mẫu hoá đơn, số hoá đơn.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hànhvi tự in hoá đơn, khởi tạo hoá đơn điện tử không đủ một trong các nội dung bắtbuộc phải đúng như trên.”.

Căn cứ các quy định trên trường hợp Công ty TNHH Tiếp vận JDgửi tới Chi cục Thuế quận Cầu Giấy Thông báo phát hành hóa đơn GTGT ký hiệu mẫu số 01GTKT3/002nhưng lại lập hóa đơn GTGT ký hiệu mẫu số 01GTKT3/001 giao cho khách hàng (phát sinh từ ngày 19/8/2013 đến ngày14/3/2014) là chưa đúng quy định.

Tuy nhiên các hóa đơn đã lập sai ký hiệu số thứ tự mẫu hóađơn của Công ty TNHH Tiếp vận JD đã đượcCông ty và người mua kê khai thuế, Công ty đã kê khai nộp thuế đối với các hóa đơn này và sai sót trênhóa đơn là sai sót về số thứ tự mẫu hóa đơn, các chỉ tiêu bắt buộc khác đúngtheo quy định và không ảnh hưởng đến tin thuế, tnggiá thanh toán thì Công ty và người mua phải lập biên bản ghi nhận sai sót đốivới những hóa đơn đã lập nêu trên, đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh,trên hóa đơn điều chỉnh ghi điều chỉnh về ký hiệu mẫu số hóa đơn là 01GTKT3/001nay điều chỉnh thành 01GTKT3/002 và liệt kê đầy đủ các số hóa đơn đã lập sai kýhiệu số thứ tự mẫu hóa đơn (mỗi khách hàng lập một biên bản ghi nhận sai sót và một hóa đơn điều chỉnh chocác số hóa đơnlập sai ký hiệu số thứ tự mẫu hóađơn đã giao cho khách hàng) theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Thông tư số64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 và khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. Các hóa đơn điều chỉnh về ký hiệu số thứ tựmẫu hóa đơn này không dùng để kê khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế.

Công ty TNHH Tiếp vận JD bị xử phạt vi phạm hành chính theoquy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư s10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 ca Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóađơn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội và Côngty TNHH Tiếp vận JD biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục thuế quận Cầu Giấy;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC
- TCT;
- Lưu: VT, CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn