BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3264/TCT-HTQT
V/v áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hồng Kông.

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Cục Thuế Thành phố Hải Phòng
- Công ty Lite-on Japan (H.K) Limited.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 001 ngày 20/3/2015 vàcông văn 002 ngày 30/5/2015 của Công ty Lite-onJapan (H.K.) Limited đề nghị hướng dẫn về việcxác định cơ sở thường trú tại Việt Nam trong giao dịch xuất nhập khẩu có sự tham gia của các Công ty Lite-on Japan (H.K.) Limited, Côngty Lite-on Singapore và Công ty Lite-on Việt Nam theo Hiệpđịnh tránh đánh thuế hai lần (Hiệp định thuế)giữa Việt Nam và Hồng Kông. Vềviệc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày12/6/2013, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1939/TCT-HTQT hướng dẫn một số Cục Thuế và các công ty có liên quan về việc áp dụngHiệp định thuế giữa Việt Nam với các nước/vùng lãnhthổ đối với hoạt động xuất-nhập khẩu tại chỗ(bản chụp gửi kèm).

Đề nghị Cục Thuế Thành phố Hải Phòng căn cứ công văn số1939/TCT-HTQT nêu trên kiểm tra các hợp đồngvà các giao dịch thực tế để xác định cơ sở thườngtrú tại Việt Nam trong giao dịch xuất nhập khu có sự tham gia của các Côngty Lite-on Japan (H.K.) Limited, Công ty Lite-on Singapore và Công ty Lite-onViệt Nam theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (Hiệp định thuế) giữa Việt Nam và Hồng Kông.

Tổng cục Thuế thông báo Cục thuế Thành phố Hải Phòng và Côngty Lite-on Japan (H.K) Limited biết để thực hiện theo đúng quy định tại các vănbản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tạivăn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, HTQT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí