TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3265 TCT/PC-CS
V/v về xử phạt vi phạm hành trong lĩnh vực thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Chi cục Thuế quận Đống Đa - TP. Hà Nội

Trả lời công văn số 667/CCT-QLDN2 ngày 20 tháng 9 năm 2004 của Chi cục Thuế quận Đống Đa hỏi về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002: tại Khoản 4, Điều 3 quy định: “Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt hành chính một lần” và tại 123 quy định: “… Những quy định về xử lý vi phạm hành chính trước đây trái với Pháp lệnh này đều bị bãi bỏ. Trong trường hợp luật có quy định khác thì áp dụng theo quy định của Luật”.

- Khoản 3, Điều 29 Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế quy định: “Những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế quy định tại Nghị định này thực hiện trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng theo quy định tại Nghị định này, trừ trường hợp các hình thức, mắc xử phạt quy định tại Nghị định này nhẹ hơn các hình thức, mức xử phạt đối với cùng một hành vi vi phạm đã được quy định tại Nghị định 22/CP ngày 17/4/1996…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp cơ sở kinh doanh có hành vi sử dụng hoá đơn khống liên 02/GTGT của đơn vị khác để ghi khống thuế GTGT và giá vốn hàng mua vào để kê khai khấu trừ thuế GTGT và hạch toán vào chi phí dẫn đến trốn thuế. Hành vi này bị xử phạt về hành vi trốn thuế theo quy định của pháp luật về thuế, không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, hoá đơn, chứng từ.

Để có căn cứ xử lý hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế đối với Chi nhánh Công ty cổ phần sản xuất đá Granite Phú Minh Trọng, đề nghị Chi cục Thuế quận Đống Đa tiến hành kiểm tra việc hạch toán, kê khai nộp thuế đối với các hoá đơn đã được xác minh có hình vi sử dụng khống liên 02/GTGT của đơn vị khác để trốn thuế do cơ quan công an cung cấp và tiến hành xử phạt theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Chi cục Thuế quận Đống Đa được biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc