BỘ TÀI CHÍNH
-------------
V/v: Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
Bộ Tài chính nhận được công văn số 1778/TCTHK-TCKT ngày 8/09/2011 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam về việc vướng mắc khi triển khai thực hiện hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, do đặc thù của hoạt động Hàng không, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 4 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 về loại, hình thức và nội dung hóa đơn quy định:
"1. Hóa đơn quy định tại Nghị định này gồm các loại sau:
d) Các loại hóa đơn khác, gồm: vé, thẻ hoặc các chứng từ có tên gọi khác nhưng có hình thức và nội dung quy định tại các khoản 2, 3 Điều này".
"3. Hóa đơn phải có các nội dung sau:
Bộ Tài chính quy định cụ thể đối với hóa đơn không cần thiết phải có đủ những nội dung quy định tại khoản này".

>> Xem thêm:  Diện thừa kế là gì ? Cách phân chia tài sản thừa kế cho những người thuộc diện thừa kế hợp pháp ?

Tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 về nội dung của hóa đơn điện tử quy định:
"2. Một số trường hợp hóa đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính".
Căn cứ các quy định nêu trên, "Tờ thông tin hành trình/ Phiếu thu vé điện tử" của Tổng công ty Hàng không Việt Nam sử dụng cho vận chuyển hành khách xuất phát từ Website thương mại của Tổng công ty Hàng không Việt Nam được thiết kế theo mẫu chung của Hiệp hội hàng không quốc tế (IATA) thì không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người bán; chữ ký điện tử, mã số thuế và địa chỉ người mua. Tổng công ty Hàng không Việt Nam thực hiện thông báo phát hành vé điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính.
Tổng công ty Hàng không Việt Nam được làm tròn số đến hàng nghìn đối với giá vé, thuế, phí tại vé điện tử và phiếu thu tiền cước vận chuyển tự in trên hệ thống xuất vé tự động của Tổng công ty Hàng không Việt Nam theo quy định của IATA.
Bộ Tài chính trả lời để Tổng công ty Hàng không Việt Nam biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Tổng công ty phản ánh về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để nghiên cứu, giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC, TCDN (BTC);
- Cục thuế các tỉnh, thành phố;
- Vụ CS, PC (2b), KK&KTT, TTHT, CNTT;
- Lưu: VT, TCT (VT, DNL) 2b))..
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Con có được bán tài sản thừa kế theo di chúc khi nội dung di chúc không cho phép quyền bán ?