BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3267/TCT-KK
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

Trả lời công vănsố 998/CT-THDT ngày 18/4/2014 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọvề việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), sau khi báo cáo vàđược sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căncứ khoản 2 (đ) Điều 110, Điều 111 Luật đất đai số 13/2003/QH11 ;

Căn cứ khoản 4Điều 4, khoản 2 Điều 116 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ;

Căn cứ khoản 4Điều 13 Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 của Chính phủ; khoản 1 Điều13, khoản 4 Điều 15 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp thay thế Nghị định số139/2007/NĐ-CP ;

Căn cứ điểm 1.2(c.3), điểm 1.3 Mục III Phần B, điểm 3 Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính; khoản 3 Điều 14, Điều 15, khoản 3 Điều 18, khoản 1Điều 19 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính; Điều 14,Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề thuế GTGT;

Căn cứ các quyđịnh và hướng dẫn nêu trên, thì:

- Trường hợp Công ty TNHH phát triển Hùng Vươnggóp vốn hợp tác kinh doanh bằng quyền sử dụng đấtthuê trả tiền thuê đấthàng năm với Côngty cổ phần Hữu Nghị 2 (hiện nay đổi tên là Công ty cổ phần xi măng Yến Mao) thìCông ty TNHH phát triển Hùng Vương phải chuyển từ hình thức thuê đất trả tiềnthuê đất hàng năm sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của LuậtĐất đai. Sau khi hoàn thành các thủ tục về đất đai theo đúng quy định, nếu Côngty cổ phần Hữu Nghị 2 (hiện nay đổi tên là Công ty cổ phần xi măng Yến Mao) đápứng các điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định tại điểm 1.2(c),điểm 1.3 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC quy định tại Điều 14, Điều15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC và quy định tại Điều 14, Điều 15 Thông tư số219/2013/TT-BTC thì Công ty cổ phần Hữu Nghị 2 (hiện nay đổi tên là Công ty cổphần xi măng Yến Mao) được xem xét, khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với dự án đầutư nhà máy xi măng Hữu Nghị 2 theo quy định.

- Trường hợpbà Nguyễn Thị Yến vừa làm Chủ tịchHội đồng quản trị, vừa làm Tổng giám đốc (giám đốc) Công ty TNHH phát triểnHùng Vương, Công ty cổ phần xi măng Hữu Nghị và Công ty cổ phần Hữu Nghị 2 thìđề nghị Cục Thuế tỉnh Phú Thọ căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định số102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanhnghiệp để đề xuất với cơ quan cóthẩm quyềnxử lý vi phạm Luật doanh nghiệp; việc giải quyết khấu trừ, hoàn thuế GTGTtrường hợp vi phạm khoản 2 Điều 116 Luật doanh nghiệp và khoản 4 Điều 15 Nghịđịnh số 102/2010/NĐ-CP thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 13238/BTC-TCTngày 4/10/2011 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuếthông báo để Cục Thuế tỉnh Phú Thọ được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Các Vụ (BTC): PC, CST, Cục QLCS;
- Các Vụ (TCT): CS, PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu