BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3267/TCT-TNCN
V/v: cách xác định giá trị sổ sách kế toán của phần vốn góp

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Bà Uchida Yuki (Địa chỉ: lầu 3 số 15 Phan Văn Đạt Phường Bến nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh);
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lờicông văn số 3351/CT-TNCN ngày 25/4/2015, công văn số 4318/CT-TNCN ngày28/5/2015 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, công văn ngày 29/6/2015 của BàUchida Yuki về việc hướng dẫn cách xác định giá trị sổ sách kế toán của phầnvốn góp làm căn cứ tính thuế TNCN đối với thu nhập từ quà tặng là vốn góp. Saukhi báo cáo xin ý kiến của Bộ Tài chính. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm bKhoản 1 Điều 16 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quyđịnh:

“b) Đối vớithừa kế, quà tặng là vốn góp trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh: thunhập để tính thuế là giá trị của phần vốn góp được xác định căn cứ vào giá trịsổ sách kế toán của công ty tại thời điểm gần nhất trước thời điểm đăng kýquyền sở hữu phần vốn góp.”

Tại Mục 18và 29 Chuẩn mực số 01 Chuẩn mực chung kế toán ban hành và công bố theo Quyếtđịnh số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chínhquy định:

“18. Cácyếu tố có liên quan trực tiếp tới việc xác định và đánh giá tình hình tài chínhlà Tài sản, Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu. Những yếu tố này được định nghĩa nhưsau:

a/ Tài sản:Là nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát và có thể thu được lợi ích kinh tế trongtương lai.

b/ Nợ phảitrả: Là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp phát sinh từ các giao dịch và sựkiện đã qua mà doanh nghiệp phải thanh toán từ các nguồn lực của mình.

c/ Vốn chủsở hữu: Là giá trị vốn của doanh nghiệp, được tính bằng số chênh lệch giữa giátrị Tài sản của doanh nghiệp trừ (-) Nợ phải trả."

Vốn chủ sởhữu

29.Vốnchủ sở hữu được phản ảnh trong Bảng cân đối kế toán, gồm: vốn của các nhà đầutư, thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận giữ lại, các quỹ, lợi nhuận chưa phân phối,chênh lệch tỷ giá và chênh lệch đánh giá lại tài sản.

a/ Vốn củacác nhà đầu tư có thể là vốn của chủ doanh nghiệp, vốn góp, vốn cổ phần, vốnNhà nước;

b/ Thặng dưvốn cổ phần là chênh lệch giữa mệnh giá cổ phiếu với giá thực tế phát hành;

c/ Lợinhuận giữ lại là lợi nhuận sau thuế giữ lại để tích luỹ bổ sung vốn;

d/ Các quỹnhư quỹ dự trữ, quỹ dự phòng, quỹ đầu tư phát triển;

đ/ Lợinhuận chưa phân phối là lợi nhuận sau thuế chưa chia cho chủ sở hữu hoặc chưatrích lập các quỹ;

e/ Chênhlệch tỷ giá, gồm:

+ Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng;

+ Chênh lệch tỷ giá phát sinh khi doanh nghiệp ở trong nước hợp nhấtbáo cáo tài chính của các hoạt động ở nước ngoài sử dụng đơn vị tiền tệ kế toánkhác với đơn vị tiền tệ kế toán của doanh nghiệp báo cáo.

g/ Chênhlệch đánh giá lại tài sản là chênh lệch giữa giá trị ghi sổ của tài sản với giátrị đánh giá lại tài sản khi có quyết định của Nhà nước, hoặc khi đưa tài sảnđi góp vốn liên doanh, cổ phần."

Tại Khoản21 và Khoản 29 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 63/2 014/QH13 quy định :

"21.Phần vốn góp là tổng giá trị tài sản của một thành viên đã góp hoặc cam kếtgóp vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. Tỷ lệ phần vốn góp là tỷlệ giữa phần vốn góp của một thành viên và vốn điều lệ của công ty trách nhiệmhữu hạn, công ty hợp danh."

"29.Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết gópkhi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trịmệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đốivới công ty cổ phần."

Căn cứ trênhồ sơ do Bà Uchida Yuki cung cấp thì Bà được tặng toàn bộ phần vốn góp của ông UchidaMasanobu theo Hợp đồng tặng cho phần góp vốn ngày 01/10/2014 và ông UchidaMasanobu góp 100% vốn điều lệ vào Công ty TNHH Nụ cười My. Do đó căn cứ vào cácquy định trên thì thu nhập để tính thuế TNCN đối với quà tặng lả phần vốn gópmà bà Uchida Yuki được nhận xác định căn cứ vào giá trị sổ sách kế toán của Côngty TNHH Nụ cười My trên Bảng cân đối kế toán của Công ty tại thời điểm lập Bảngcân đối kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán gần nhất trước thời điểmđăng ký quyền sở hữu phần vốn góp (trước ngày 1/10/2014). Bà Uchiaa Yuki có tráchnhiệm cung cấp cho cơ quan thuế Bảng cân đối kế toán của Công ty TNHH Nụ cườiMy theo nguyên tắc trên để làm căn cứ xác định. Giá trị sổ sách kế toán trênBảng cân đối kế toán của Công ty được xác định trên chênh lệch giữa tổng tàisản trừ đi nợ phải trả, bằng cách lấy các mã số phản ánh tài sản trên Bảng cânđối kế toán trừ đi mã số phản ánh nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán (Mã số100 + Mã số 200 Mã sổ 300).

Đề nghị bàUchida Yuki liên hệ với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đểđược xác định số thuế TNCN phải nộp theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Bà UchidaYuki, Cục Thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ PC, CST, TCDN, CĐKT&KT (BTC);

-
Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT,
TNCN (10b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNGKT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ
VỤTRƯỞNG


Lý Thị Hoài Hương