BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3268/LĐTBXH-TL
V/v xếp lương đối với lao động có trình độ Cao Đẳng

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2002

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Bình, Công ty Dịch vụ viễn thông (Bộ Bưu chính viễn thông)

Trả lời thư của Ông Nguyễn Văn Bình, Công ty Dịch vụ viễn thông hỏi về việc xếp lương đối với lao động có trình độ Cao đẳng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp, việc xếp lương theo chế độ tiền lương mới phải bảo đảm nguyên tắc: "Làm công việc gì, chức vụ gì hưởng lương theo công việc đó, chức năng đó thông qua hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể". Thực hiện nguyên tắc này, việc xếp lương đối với những người tốt nghiệp cao đẳng như sau:

- Nếu được tuyển dụng làm công nhân, nhân viên các nghề, công việc trực tiếp hoặc phục vụ sản xuất, lao động thì căn cứ vào công việc được giao, chức danh, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân, doanh nghiệp tổ chức kiểm tra trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề. Người lao động đạt bậc của nghề nào thì xếp vào bậc lương của nghề đó theo các thang lương, bảng lương doanh nghiệp được áp dụng theo quy định của Nhà nước.

- Nếu được tuyển dụng làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành phục vụ tại doanh nghiệp thì làm việc chuyên môn, nghiệp vụ ở ngạch nào được xếp lương ở ngạch đó (có thể xếp lương theo ngạch cán sự hoặc ngạch chuyên viên tuỳ theo công việc đảm nhận) theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành phục vụ mà doanh nghiệp được áp dụng theo quy định của Nhà nước và mức lương được xếp là mức lương bậc 1 (bậc khởi điểm) của từng ngạch. Nếu tiêu chuẩn của ngạch đó quy định trình độ đào tạo cao hơn (đối với người có trình độ cao đẳng nhưng làm công việc quy định trình độ đào tạo cao hơn (đối với người có trình độ cao đẳng nhưng làm công việc quy định trình đạo đào tạo là đại học) thì ghi nợ trình độ trình độ để người lao động sau đó tiếp tục học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ đáp ứng theo yêu cầu tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin ghi nhận ý kiến đề nghị của Ông để nghiên cứu, bổ sung trong cải cách chính sách tiền lương./.

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân