VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3268/VPCP-QHQT
V/v Bổ sung dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng cho các chi nhánh của CLB doanh nghiệp Việt Kiều (công ty TNHH Việt Hải Đăng)

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế Hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao
(Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài),
- Văn hoá Thông tin,Công an.

Về các đề nghị của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư (công văn số 3110 BKH/QLDA ngày 27 tháng 5 năm 2003 ), của Bộ Ngoại giao (công văn số 898-CV/NG-UBNVN ngày 16 tháng 4 năm 2003) về việc câu lạc bộ (CLB) doanh nghiệp Việt Kiều thuộc công ty TNHH Việt Hải Đăng xin phép mở dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài tại các chi nhánh mới của CLB tại Cần Thơ, Vũng Tàu, Hải Phòng, Phó Thủ tướng Vũ Khoan yêu cầu Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư chiếu theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 32/2003/QĐ-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2003 giải thích cho công ty, yêu cầu họ làm đúng các quy định của quyết định nói trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy