BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3269/TCT-KK
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công vănsố 3573/CT-PC ngày 15/5/2014 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc hoànthuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty TNHH đầu tư bất động sản New Plan mãsố thuế 0311969319, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1,khoản 2 Điều 15, khoản 1 Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 củaBộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ khoản 1(b), khoản 2 a Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tàichính hướng dẫn vềhóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ các hướngdẫn nêu trên, đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra cụ thể, trường hợpcó căn cứ xác định khoản tiền 414.510.540.000 đồng (bốn trăm mười bốn tỷ,năm trăm mười triệu, năm trăm bốn mươi ngàn đồng) mà Công ty cổ phần bấtđộng sản Việt Nhật chuyển cho Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Tân Bình (Tafoco) đơn thuần chỉ là tiền đặt cọc thuê chỗ,việc chuyển nhượng của Công ty cổ phần bất động sản Việt Nhật cho Công ty TNHHđầu tư bất động sản New Plan chỉ là chuyển nhượng quyền thuê và Công ty TNHHđầu tư bất động sản New Plan là người đi thuê tòa nhà của Tafoco thì Công tyTNHH đầu tư bất động sản New Plan được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theoquy định đối với hóa đơn do Tafoco xuấtcủa tiền thuê giai đoạn thứ nhất.

Tổng cục Thuếthông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Các Vụ (BTC): PC, CST;
- CCT Quận Tân Phú -TP HCM;
- Các Vụ (TCT): PC, CS;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, KK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu