BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------------------
V/v: Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý pháo, chất nổ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:
- Các sở giáo dục và đào tạo
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

Trong thời điểm giáp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ - 2014, đã xảy ra một số vụ việc học sinh, sinh viên vi phạm Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo; sử dụng những đồ chơi bạo lực, gây nổ, có vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng.
Tiếp theo công văn số 211/BGDĐT-VP ngày 13/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ - 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo các sở giáo dục và đào tạo và các nhà trường trước khi cho học sinh, sinh viên nghỉ Tết cần tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý pháo và chất gây nổ, cụ thể như sau:
1. Quán triệt tới toàn thể học sinh, sinh viên không mua bán, vận chuyển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng pháo, chất gây nổ. Không sử dụng những đồ chơi bạo lực, đồ chơi có thể gây nổ nguy hiểm (dạng đồ chơi có hình lựu đạn, súng bắn đạn nhựa có độ sát thương cao,…).
2. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, cơ quan chức năng ở địa phương và phụ huynh học sinh để có biện pháp quản lý, nhắc nhở học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc các quy định về đảm bảo an ninh, trật tự, quản lý pháo và chất gây nổ trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ - 2014.
Đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường nghiêm túc thực hiện và báo cáo tình hình an ninh, trật tự trường học, quản lý pháo và chất gây nổ theo quy định tại công văn số 211/BGDĐT-VP ngày 13/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Địa chỉ liên hệ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại: 043.8694.916; email: [email protected]

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng;
- Đăng Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu VT, Vụ CT HSSV.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý