CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 327/CP-QHQT
V/v Tham gia dự án khu vực do UNDP tài trợ

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính, Y tế.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1267/BKH-KTĐN ngày 10 tháng 3 năm 2003) về việc tham gia giai đoạn II của dự án khu vực RAS/02/200-“ Tăng khả năng mau phục hồi cho những người nhiễm HIV/AIDS”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Việt Nam tham gia Dự án trên do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ.

2. Giao Bộ Y tế là cơ quan đầu mối của Việt Nam ký và chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan triển khai, thực hiện dự án./.

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm