TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 327/CT-TTHT
V/v: Kê khai thuế thu nhập cá nhân.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty Cổ phần khóa Việt Tiệp (TP.Hà Nội)
Địa chỉ: Số 157-159 Song Hành, P.10 Quận 6
Mã số thuế: 0100100537-002

Trả lời văn thư ngày 28/12/2012 của Chi nhánh Công ty về kêkhai thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thuế TNCN;

Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày28/02/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế quyđịnh về khai thuế TNCN:

“Các tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thunhập cá nhân và cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân phảithực hiện khai thuế và quyết toán thuế theo quy định.”

Trường hợp Chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công tyCổ Phần Khóa Việt Tiệp có trụ sở chính tại Hà Nội, Công ty thực hiện ký hợpđồng lao động và trực tiếp chi trả thu nhập tập trung cho toàn bộ nhân viên tạitrụ sở chính (bao gồm cả nhân viên đang làm việc tại TP.Hồ Chí Minh) thì Côngty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN, nộp hồ sơ khai thuế (bao gồm khai thuếtháng và khai quyết toán thuế) tại cơ quan thuế nơi đặt trụ sở chính theo quyđịnh.

Trường hợp năm 2013 nếu Chi nhánh có chi trả thu nhập chongười lao động thì Chi nhánh thực hiện khấu trừ, kê khai nộp thuế TNCN cho cơquan thuế quản lý trực tiếp Chi nhánh (Cục thuế TP.Hồ Chí Minh).

Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Web
- P.KT 3;
- P. PC;
- Lưu: HC, TTHT
1- 20/2013/dtthanh

KT.CỤC TRƯỞNGPHÓ CỤC TRƯỞNGTrần Thị Lệ Nga