BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 327/LĐTBXH-TCCB
V/v tuyển dụng viên chức năm 2017

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2017

Kính gửi: Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ tàn tật

Xét đề nghị tại Tờ trình số 135/TTr-PHCNTGTTT ngày 09/11/2016 của Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ tàn tật báo cáo Bộ phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017; căn cứ quy định về tuyn dụng viên chức tại Luật Viên chức năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/NĐ-CP ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ và các quy định về tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp (chuyên viên, kế toán viên, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật y, giáo viên mầm non, công tác xã hội viên), Bộ đồng ý để Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ tàn tật tổ chức tuyn dụng viên chức năm 2016 bằng hình thức xét tuyển như sau:

1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng 20 chỉ tiêu, trong đó:

a) Vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp

- Vị trí Bác sĩ (hạng III) - mã số V.08.01.02: 01 chỉ tiêu.

- Vị trí Kỹ thuật y (hạng IV) - mã số V.08.07.19: 04 chỉ tiêu.

- Vị trí Điều dưỡng (hạng IV) - mã số V.08.05.13: 02 chỉ tiêu.

- Vị trí Giáo viên mầm non (hạng II) - mã số V.07.02.04: 02 chỉ tiêu.

- Vị trí Giáo viên mầm non (hạng III) - mã số V.07.02.05: 03 chỉ tiêu.

>> Xem thêm:  Mẫu đơn giải trình về việc sử dụng sai mục đích sử dụng đất ? Hướng dẫn viết đơn giải trình

- Vị trí Công tác xã hội viên (hạng III) - mã số V.09.04.02: 02 chỉ tiêu.

b) Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

- Vị trí Chuyên viên (mã số 01.003): 03 chỉ tiêu.

- Vị trí Kế toán viên (mã số 06.031): 02 chỉ tiêu.

- Vị trí Kế toán viên trung cấp (mã số 06.032): 01 chỉ tiêu.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Các trường hợp đáp ứng đủ các điều kiện sau được tham gia dự tuyn:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyn;

>> Xem thêm:  Các con có quyền thừa kế khi bố mẹ mua nhà sở hữu nhà nước ? Cách chia tài sản thừa kế theo di chúc ?

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

e) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

f) Yêu cầu chuyên ngành đào tạo theo từng vị trí (phụ lục kèm theo).

g) Đối với các vị trí Bác sĩ (hạng III), Công tác xã hội viên (hạng III), Kế toán viên (mã số 06.031), Chuyên viên (mã số 01.003):

- Tiếng Anh tương đương trình độ B;

- Tin học văn phòng trình độ B.

h) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Giao Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ tàn tật thành lập Hội đồng xét tuyển theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, có 05 hoặc 07 thành viên, gồm:

- Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc Trung tâm;

>> Xem thêm:  Điều kiện được công nhận diện tích đất thổ cư đã sử dụng ? Xử lý khi tranh chấp nhà đất như thế nào ?

- Phó Chủ tịch Hội đồng: Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị;

- y viên kiêm thư ký: viên chức giúp việc về công tác tổ chức cán bộ của Trung tâm;

- Các y viên: là viên chức chuyên môn nghiệp vụ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 6 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.

4. Quy trình tổ chức xét tuyển

a) Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển;

b) Thực hiện các nội dung chuẩn bị tổ chức xét tuyển;

c) Tổ chức xét tuyn và báo cáo Bộ phê duyệt;

d) Căn cứ kết quả phê duyệt của Bộ, Giám đc Trung tâm Phục hi chức năng và trợ giúp trẻ tàn tật có trách nhiệm thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển bảo đảm tính chính xác theo quy định của pháp luật trước khi ký Quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc đối với từng trường hợp trúng tuyn viên chức.

Bộ thông báo để Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ tàn tật thực hiện theo quy định./.

>> Xem thêm:  Số tiền bồi thường tai nạn giao thông như thế nào là hợp lý ? Cần làm gì khi không thỏa thuận được ?


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Trọng Đàm (đ
b/c);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNGVỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí

CHỈ TIÊU VÀ ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG THEO YÊU CẦU CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM

(Kèm theo Công văn số 327/LĐTBXH-TCCB ngày 07/02/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Vị trí việc làm

Nhiệm vụ

Nhu cầu tuyển dụng

Chỉ tiêu

Chức danh nghề nghiệp

Đơn vị

Yêu cầu trình độ

Yêu cầu về ngành/chuyên ngành đào to

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Chuyên viên công tác cán bộ

Xây dựng đ án chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn, cơ cấu cho đơn vị; xây dựng các quy chế; trực tiếp tham mưu và thực hiện công tác tổ chức cán bộ của đơn vị cho Lãnh đạo Trung tâm; tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và người lao động; tổ chức bộ máy của Trung tâm; thực hiện chính sách tiền lương cho viên chức và người lao động.

1

Chuyên viên (mã số 01.003)

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

Đại học

Luật hoặc Hành chính hoặc Quản trị nhân lực

2

Chuyên viên công tác tổ chức cán bộ

Quản lý, lưu trữ hsơ, thực hiện chế độ bảo hiểm cho viên chức và người lao động; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ củađơn vị cho Lãnh đạo đơn vị; xử lý văn bn đi, đến, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra giải quyết văn bản đến, đăng ký, làm thủ tục phát hành, theo dõi việc chuyển phát thư tín; bảo quản, sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức; phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, sắp xếp, lưu trữ và phục vụ khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ; bảo qun an toàn, vệ sinh sạch sẽ tài liệu lưu trữ.

1

Chuyên viên (mã số 01.003)

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

Đại học

Văn thư, lưu trữ; nếu tốt nghiệp ngành khác thì phải có chứng chvăn thư, lưu trữ

3

Kế toán viên

Thực hiện chế độ nộp bảo him xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân cho công chức, viên chức và người lao động; dự trù kinh phí, báo cáo lao động tăng giảm, quyết toán kinh phí đóng BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước theo quy định; thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính; thực hiện kế toán tài chính, kế toán qun trị, kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết các nguồn kinh phí theo quy định.

1

Kế toán viên (mã số 06.031)

Phòng Kế toán - Tài vụ

Đại học

Kế toán hoặc Kế toán - tài chính

4

Kế toán viên

Thực hiện việc kiểm tra chứng từ lần cuối trước khi xuất nhập tiền mặt, quản lý toàn bộ tiền mặt trong két, thực hiện việc kiểm quỹ hàng ngày

1

Kế toán viên trung cấp (mã số 06.032)

Phòng Kế toán - Tài vụ

Trung cấp

Kế toán hoặc Kế toán - tài chính

5

Bác sĩ

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường cho trẻ; xử lý cấp cứu thông thường, tham gia hội chuẩn chuyên môn; thực hiện quản lý và cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh, tham gia giám sát, kiểm tra, đánh giá chất lượng khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi chuyên môn được giao; thực hiện tư vấn, truyền thông, giáo dục sức khe; tư vấn cho người thân hoặc gia đình có trẻ bệnh nhằm lựa chọn các dịch vụ y tế phù hợp và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến lĩnh vực y tế.

1

Bác sỹ (hạng III) Mã số V.08.01.03

Khoa Phục hồi chức năng

Đại học

Y học c truyn hoặc Phục hồi chức năng

6

Kỹ thuật viên vật lý trị liệu

Lập kế hoạch phục hi chức năng cụ thể cho từng trẻ dựa vào chđịnh của Bác sĩ; đm bo đúng thao tác, quy trình tập luyện cho trẻ về phục hồi chức năng vận động, phục hồi chức năng hô hấp; sử dụng đúng chức năng các dụng cụ vật lý trị liệu và chỉnh hình; báo cáo kết quả vật lý trị liệu hàng tháng và đề nghị hội chẩn những trường hợp khó phục hồi kém hiệu quả; giữ gìn và bảo dưỡng các dụng cụ tập vật lý trị liệu

4

Kỹ thuật y (hạng IV) Mã V.08.07.19

Khoa Phục hồi chức năng

Trung cấp

Vật lý trị liệu

7

Điều dưỡng

Nhận định tình hình sức khỏe của trẻ và xác định vấn đề ưu tiên chăm sóc; lập kế hoạch và thực hiện chăm sóc bệnh nhi, theo dõi, đánh giá diễn biến tình trạng của bệnh nhi, phát hiện, xử lý, báo cáo kịp thời những bất thường cho bác sĩ khám, chữa bệnh; thực hiện y lệnh và chăm sóc, theo i sát sao bệnh nhi; nhận định nhu cầu dinh dưỡng và thực hiện chăm sóc dinh dưỡng cho bệnh nhi; ghi chép hồ sơ theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của chức danh tiêu chuẩn.

2

Điều dưỡng (hạng IV) Mã số V.08.05.13

Khoa Phục hồi chức năng

Trung cấp

Điều dưỡng hoặc Điều dưỡng đa khoa

8

Giáo viên dạy trẻ chuyên biệt

Xây dựng kế hoạch hoạt động, can thiệp về tâm lý, hành vi, ngôn ngữ cho trẻ; lập kế hoạch can thiệp cá nhân, có đánh giá, lượng giá sau một thời gian can thiệp để chọn các hoạt động can thiệp phù hợp cho từng trẻ; lập kế hoạch dạy trẻ cụ thể hàng tháng báo cáo Trưởng Khoa phê duyệt; làm đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ

2

Giáo viên mầm non (hạng II) Mã số V.07.02.04

Khoa Phục hồi chức năng

Đại học

Giáo dục mầm non hoặc Giáo dục đặc biệt hoặc Tâm lý giáo dục

9

Giáo viên dạy trẻ chuyên biệt

Xây dựng kế hoạch hoạt động, can thiệp về tâm lý, hành vi, ngôn ngữ cho trẻ; lập kế hoạch can thiệp cá nhân, có đánh giá, lượng giá sau một thời gian can thiệp để chọn các hoạt động can thiệp phù hợp cho từng trẻ; lập kế hoạch dạy trẻ cụ thể hàng tháng báo cáo Trưởng Khoa phê duyệt; làm đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ

3

Giáo viên mầm non (hạng III) Mã số V.07.02.05

Khoa Phục hồi chức năng

Cao đng

Giáo dục mầm non hoặc Giáo dục đặc biệt hoặc Tâm lý giáo dục

10

Chuyên viên chuyên qun dự án

Theo dõi, kiểm tra/đánh giá các hoạt động của dự án; lập biểu mẫu theo dõi, đánh giá hiệu quả của dự án mang lại cho các đối tượng; triển khai kế hoạch khảo sát và lập dự án tại địa phương theo yêu cầu của nhà tài trợ; đánh giá tình hình thực tế tại địa phương về mức độ ảnh hưởng của dự án lên các đối tượng đ có sở đề xuất dự án.

1

Chuyên viên (mã số 01.003)

Văn phòng Quản lý các dự án quốc tế về nhân đạo

Đại học

Anh văn

11

Kế toán viên chuyên quản lý dự án

Xây dựng phương án, cơ chế quản lý tài chính, định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể; quản lý và theo dõi nguồn kinh phí dự án; lập báo cáo tài chính, theo dõi quy trình giải ngân của dự án; đánh giá tình hình, kết quả thực hiện được của dự án; tham gia đấu thu, nghiệm thu đối với đầu tư mua sm tài sản.

1

Kế toán viên (mã số 06.031)

Văn phòng Quản lý các dự án quốc tế về nhân đạo

Đại học

Kế toán hoặc Kế toán - tài chính

12

Nhân viên công tác xã hội

Than vấn, tư vấn và làm thủ tục cho phụ huynh cho phụ huynh có con bị khuyết tật muốn gửi vào Trung tâm; thực hiện công tác vãng gia; lập hồ sơ trẻ khuyết tật có hoàn cnh gia đình đặc biệt khó khăn. Lưu trữ và bo quản hồ sơ cá nhân của trẻ; làm thủ tục đối với trẻ bị bỏ rơi, đăng ký cho trẻ đi học khi đến tuổi, hoàn thiện th tục chuyển trẻ đến các Trung tâm bo trợ xã hội khác phù hợp với lứa tuổi.

2

Công tác xã hội viên (hạng III) mã số V.09.04.02

Khoa Đào tạo - Bồi dưỡng

Đại học

Công tác xã hội hoặc Xã hội học

Tổng chỉ tiêu

20

>> Xem thêm:  Chồng mua một chiếc xe ô tô cũ ở showroom ô tô có thuộc tài sản chung của vợ chồng nếu ly hôn ?