BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 327/TCHQ-GSQL
V/v xuất khẩu mặt hàng than Anthracite lọc nước

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: Bộ Công Thương

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 28. 2015/DAN ngày 24/12/2015 của Công ty TNHH Vật liệu lọc nước Đà Nng đề nghị hướng dẫn thủ tục xuất khẩu mặt hàng than Anthracite lọc nước (đây là sản phẩm chuyên dùng trong lĩnh vực xử lý lọc nước cấp, xử lý nước thải có giá trị gia tăng công nghiệp gấp khoảng từ 2,5 đến 3 lần so với nguyên liệu thô ban đầu).Về việc này, Tổng cục Hải quan xin trao đi với quý Bộ như sau:

Công ty TNHH Vật liệu lọc nước Đà Nẵng hiện đang sản xuất và xuất khẩu mặt hàng than Anthracite lọc nước phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9068:2012 (Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong xử lý nước sạch - yêu cu kỹ thuật). Mặt hàng này được chế biến từ than Anthracite có xuấtxứ từ mỏ than Đèo Nai tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên tại thông báo số 49/TB-VPCP ngày 12/02/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương“chỉ đạo các đơn vị liên quan từ năm 2015 không được xuất khẩu than cám, điều chỉnh hợp lý kế hoạch khai thác và dự trữ than để đảm bảo cho sản xuất điện trong các năm 2018-2020”.

Liên quan đến việc tương tự, trước đây Bộ Công Thương đã có công văn số 6879/BCT-CNNg ngày 06/8/2008 gửi Tổng cục Hải quan phân tích các tiêu chuẩn đặc thù của sản phẩm xử lý nước từ than athraccite và đ nghị xem xét, hướng dẫn Công ty TNHH Dương Nhật Đầu Tư xuất khẩu sản phẩm xử lý nước được sản xuất từ than athraccite.

Để có cơ sở hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Công Thương xem xét có ý kiến đối với việc xuất khẩu mặt hàng than Anthracite lọc nước có xuất xứ từ mỏ than Đèo Nai tỉnh Quảng Ninh nêu trên. Tổng cục Hải quan mong sớm nhận được ý kiến trả lời của Bộ Công Thương.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Bộ./.

(Gửi kèm công văn số 6879/BCT-CNNg ngày 06/8/2008 của Bộ Công Thương; công văn số 28.2015/DAN ngày 24/12/2015 của Công ty TNHH Vật liệu lọc nước Đà Nng và tài liệu liên quan)


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Công Bình