BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 327/TCTK-VPTC
V/v cấm công chức, viên chức uống rượu, bia trong ngày làm việc

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Các đơn vị thuộc Tổng cục;
- Các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thựchiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việcnâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chứcnhà nước, ngành Thống kê đã tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ,nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ công chức,viên chức, người lao động (sau đây gọi chung là CCVC), góp phần nâng cao hiệuquả, chất lượng công việc trong toàn Ngành và ở từng cơ quan, đơn vị. Tuynhiên, vẫn còn một bộ phận CCVC chưa nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, kỷ cươngcông vụ; hiện tượng uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưacòn diễn ra ở không ít đơn vị làm ảnh hưởng không tốt đến chất lượng công tác,tác phong và uy tín của cơ quan, đơn vị và CCVC.

Đểtăng cường việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương theo Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg củaThủ tướng Chính phủ và nâng cao chất lượng công tác, Tổng cục trưởng yêu cầu:

1. Đốivới CCVC nói chung:

a) Nghiêmcấm uống rượu, bia hoặc các loại đồ uống khác có nồng độ cồn tương đương (sauđây gọi chung là rượu, bia) trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngàylàm việc, kể cả khi tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn và tiếp khách.

Đốivới trường hợp tiếp khách quốc tế và một số trường hợp đặc biệt, phải được sựđồng ý của Thủ trưởng cơ quan cấp trên và không lạm dụng quá nhiều rượu, bia.

b) Khiphát hiện CCVC trong ngành Thống kê có hành vi vi phạm Quy định này cần thôngbáo với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp CCVC đó biết để có biệnpháp xử lý.

Đốivới các trường hợp vi phạm đang công tác tại Cơ quan Tổng cục, người phát hiệnđồng thời có trách nhiệm thông báo với Chánh Văn phòng Tổng cục để có biện phápphối hợp xử lý.

2. Đốivới Lãnh đạo Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng CụcThống kê, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê:

a) Đềcao vai trò gương mẫu, ý thức kỷ luật, kỷ cương, nghiêm túc thực hiện quy địnhkhông uống rượu, bia của cán bộ, lãnh đạo quản lý theo Quy định số 101-QĐ/TWngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “trách nhiệm nêu gương của cánbộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và Quy định này.

b) Chỉđạo các nhà ăn, căng-tin trực thuộc (nếu có) không phục vụ hoặc bán rượu, biacho CCVC vào buổi sáng, buổi trưa và trong giờ làm việc của các ngày làm việc.

c) Bổsung quy định không uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưacủa ngày làm việc vào Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. Trong trường hợpcần thiết, tổ chức cho CCVC ký cam kết thực hiện không uống rượu, bia trongngày làm việc.

d) Kịpthời xử lý, chấn chỉnh những trường hợp vi phạm Quy định này; định kỳ hàng nămThủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thống kê báo cáo Tổng cụctrưởng (qua Văn phòng Tổng cục) về tình hình thực hiện Quy định này.

3. Tổchức thực hiện

a) Quyđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

b) Thủtrưởng đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thống kê có trách nhiệm tổ chứcquán triệt nội dung Quy định này tới CCVC trong cơ quan, đơn vị; phối hợp vớicấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan, đơn vị theo dõi,giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy định này.

c) Vụtrưởng Vụ Pháp chế, Tuyên truyền và Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm thammưu giúp Tổng cục trưởng bổ sung tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua đối với tậpthể, cá nhân liên quan đến thực hiện Quy định này.

d) Vụtrưởng Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm tham mưu giúp Tổng cục trưởng cụ thểhóa các hình thức xử lý kỷ luật đối với CCVC vi phạm Quy định này.

đ)Vụ Pháp chế, Tuyên truyền và Thi đua - Khen thưởng, Tạp chí Con số và Sự kiện,Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê tăng cường công tác tuyên truyền, phổbiến việc thực hiện Quy định này trên Tạp chí và Trang Thông tin điện tử củaTổng cục.

e) Vănphòng Tổng cục có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện; tổnghợp, báo cáo Tổng cục trưởng tình hình thực hiện Quy định nàytrong toànNgành.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Đảng ủy, Công đoàn cơ quan Bộ;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên;
- Cơ quan Tổng cục (để phối hợp);
- Các đơn vị thuộc Tổng cục (để thực hiện);
- Các Cục Thống kê (để thực hiện);
- Website Tổng cục, CSSK (để đưa tin);
- Lưu: VT, VPTC.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đỗ Thức