ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 327/UBND-KTN
V/v điều chỉnh chi phí nhân công của bộ đơn giá xây dựng công trình.

Bình Định, ngày 22 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Công Thương;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của SởXây dựng tại Văn bản số 52/SXD-QLXD ngày 20/01/2014 về việc điều chỉnh chi phínhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; ý kiến của liênngành gồm các sở: Xây dựng, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giaothông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiếnnhư sau:

1. Đồng ý chủ trươngcho xác định đơn giá nhân công xây dựng trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng quyđịnh tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012, hệ số cấp bậc lương vậndụng theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

2. Cho phép tiếptục áp dụng hệ số lương nhân công theo Văn bản số 125/UBND-KTN ngày 15/01/2013của UBND tỉnh về việc áp dụng hệ số nhân công và máy thi công trong việc lập vàquản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình để thực hiện điều chỉnh chi phí nhâncôngtrong lập dự toán xây dựng côngtrình có sử dụng các tập đơn giá công bốtrước đây của tỉnh.

3. Đồng ý cho SởXây dựng điều chỉnh căn cứ lập bộ đơn giá xây dựng công trình (gồm các phần:Xây dựng, lắp đặt, khảo sát, sửa chữa, dịch vụ công ích đô thị, thí nghiệm) vàthực hiện tính toán lại đơn giá nhân công theo mức lương tối thiểu vùng quyđịnh tại Nghị định số103/2012/NĐ-CP báocáoUBND tỉnh (không công bố lại các đơngiá xây dựng nêu trên). Riêng Bảng giá ca máy và thiết bị thi công, Sở Xây dựngtrình UBND tỉnh để công bố.

4. Giao Sở Xâydựng khẩn trương điều chỉnh chi phí nhân công trong bộ đơn giá xây dựng trênđịa bàn tỉnh theo quy định, kịp thời hướng dẫn để các chủ đầu tư và các tổchức, cá nhân liên quan áp dụng theo đúng quy định hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan triển khai thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT Hồ Quốc Dũng;
- CVP, PVPCN;
- Lưu: VT, K14 (H.10b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng