VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 327/VPCP-KGVX
V/v đề xuất chế độ đối với người đã nghỉ hưu và người không hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định được bầu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách Hội

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Xétđề nghị của Bộ Nội vụ tại công văn số 3560/TTr-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2008 vềchính sách, chế độ đối với người đã nghỉ hưu và người không hưởng lương theobảng lương do Nhà nước quy định được bầu giữ chức danh lãnh đạo chuyên tráchHội, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1.Đồng ý với đề nghị của Bộ Nội vụ về sự cần thiết nghiên cứu quy định chế độ đốivới những người đã nghỉ hưu và những người không hưởng lương theo bảng lương doNhà nước quy định được bầu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách Hội không phảilà tổ chức chính trị – xã hội.

2.Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất chế độ thù lao đốivới các trường hợp cán bộ đã nghỉ hưu và những người không hưởng lương theobảng lương do Nhà nước quy định được bầu giữ chức danh lãnh đạo chuyên tráchHội, phù hợp với tương quan về tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, công chứctrong biên chế giữ các chức danh lãnh đạo chuyên trách tương đương trong Hội,trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định để thực hiện.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, TTĐT; các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản