BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3270/LĐTBXH-TTr
V/v hướng dẫn công tác thanh tra năm 2022

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nhằm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây viết tắt là LĐTBXH) có hiệu quả, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, bên cạnh việc triển khai thanh tra theo chức năng quản lý nhà nước phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương, Bộ LĐTBXH hướng dẫn công tác thanh tra năm 2022 của ngành LĐTBXH như sau:

1. Công tác thanh tra

Trên cơ sở kế hoạch thanh tra năm 2022 của Bộ LĐTBXH và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Sở) xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 theo các nội dung:

1.1. Thanh tra hành chính

Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công vụ được giao; trách nhiệm của người đứng đầu, của công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; công tác tổ chức cán bộ, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và xây dựng cơ bản.

1.2. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

1.2.1. Lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Năm 2022, thực hiện chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, trong đó ngành LĐTBXH chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai chiến dịch trên phạm vi toàn quốc. Tập trung thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội, các cơ sở giáo dục (chú trọng các trường đại học, cao đẳng) trên địa bàn quản lý.

1.2.2. Lĩnh vực lao động, an toàn, vệ sinh lao động

- Thanh tra việc chấp hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao động tại các công trình xây dựng, các doanh nghiệp khai thác khoáng sản lộ thiên, sản xuất xi măng.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động; các quy định về cấp phép và cho thuê lại lao động; việc sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại địa phương.

- Tiếp tục triển khai, hướng dẫn tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động trên trang thông tin điện tử http://tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; qua đó phân tích, đánh giá kết quả tự kiểm tra trực tuyến và gửi kiến nghị đến doanh nghiệp; tổng hợp tình hình tự kiểm tra tại các cơ sở lao động đóng trên địa bàn báo cáo Thanh tra Bộ LĐTBXH.

1.2.3. Lĩnh vực người có công

- Từ năm 2022, bắt đầu triển khai toàn quốc thanh tra việc xác lập hồ sơ bệnh binh và hồ sơ thương binh theo quy định tại Thông tư số 20/2000/TTLT- BLĐTBXH-BYT ngày 20/9/2000 của Liên Bộ LĐTBXH và Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định lại thương tật đối với người bị thương và giám định lại khả năng lao động đối với bệnh binh.

- Tiếp tục thanh tra toàn diện việc thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học tại các địa phương chưa thực hiện tự kiểm tra, rà soát hoặc tự kiểm tra, rà soát chưa đạt yêu cầu.

1.2.4. Lĩnh vực trẻ em

Thanh tra ngành LĐTBXH chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tập trung thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, chú trọng đối tượng là trẻ em tại cộng đồng theo Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025 và Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

1.2.5. Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật giáo dục nghề nghiệp tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, Thanh tra Bộ LĐTBXH thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp tại các địa phương; cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và thanh tra các Sở thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật giáo dục nghề nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

1.2.6. Các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành LĐTBXH (Phòng chống tệ nạn xã hội, bảo trợ xã hội, quản lý cai nghiện ma túy, giảm nghèo,…): Kịp thời theo dõi, lựa chọn những vấn đề, nội dung gây bức xúc, được dư luận quan tâm để xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2022.

2. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, khiếu nại, tố cáo

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động đối thoại, tháo gỡ triệt để khiếu nại, bức xúc nhằm đảm bảo hoạt động tiếp công dân hiệu quả, thực chất; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, chú trọng lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân. Giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

3. Công tác phòng chống tham nhũng

Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, các biện pháp phòng chống tham nhũng, đặc biệt là việc rà soát, nhận diện các vị trí việc làm có nguy cơ tham nhũng, từ đó đưa ra giải pháp phòng ngừa hiệu quả, phù hợp với thực tiễn; điều chuyển, luân chuyển vị trí việc làm theo quy định của pháp luật và yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

4. Công tác giám sát, xử lý sau thanh tra

Thực hiện giám sát hoạt động của tất cả các đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị , quyết định xử lý về thanh tra; xử lý nghiêm các đối tượng không thực hiện, thực hiện không đầy đủ quyết định thanh tra, quyết định xử lý, xử phạt vi phạm hành chính, kết luận thanh tra.

5. Công tác xây dựng lực lượng

Cử công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, qua đó tăng cường hiệu quả, chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra; hướng tới xây dựng đội ngũ thanh tra chuyên nghiệp; giữ vững kỷ cương, liêm chính, đạo đức nghề nghiệp trong công tác thanh tra.

6. Công tác thông tin, báo cáo

Thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các nội dung có liên quan; nội dung báo cáo, thông tin đảm bảo chất lượng, theo biểu mẫu quy định.

Căn cứ kế hoạch thanh tra năm 2022 của Bộ LĐTBXH, Giám đốc Sở chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2022 bảo đảm yêu cầu công tác quản lý nhà nước của Sở và tình hình thực tế của địa phương, đồng thời tránh chồng chéo, trùng lặp trong công tác thanh tra, kiểm tra theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo Bộ LĐTBXH về kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Sở (qua Thanh tra Bộ LĐTBXH)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để phối hợp);
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (để phối hợp);
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam; (để phối hợp);
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; (để phối hợp);
- Tổng cục GDNN, Cục QLLĐNN, Cục ATLĐ (để thực hiện);
- Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, TTr.

BỘ TRƯỞNG
Đào Ngọc Dung