BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------
Số: 3270/TCT-DNL
V/v: Thực hiện hóa đơn điện tử vận chuyển hàng không
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Tổng công ty Hàng không Việt Nam.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1497/TCTHK-TCKT ngày 04/07/2013 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA) báo cáo vướng mắc khi thực hiện hóa đơn vận chuyển hàng không. Do đặc thù của ngành hàng không, VNA là thành viên của Hiệp hội Hàng không quốc tế (IATA), để phù hợp với thông lệ quốc tế, tiếp theo nội dung công văn số 1186/TCT-DNL ngày 11/4/2013, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:
1. Về việc gửi thông báo phát hành hóa đơn điện tử (HĐĐT) và báo cáo tình hình sử dụng HĐĐT của VNA:
VNA căn cứ vào điều kiện thực tế để lựa chọn sử dụng hệ thống xuất vé phù hợp.
Đối với Thông báo phát hành HĐĐT vận chuyển hàng không: VNA gửi thông báo phát hành hóa đơn kèm theo hóa đơn mẫu tới cơ quan Thuế quản lý trực tiếp theo quy định, VNA không phải đăng ký trước số lượng hóa đơn phát hành. VNA phải đăng ký cấu trúc tạo số hóa đơn đảm bảo phân biệt được HĐĐT xuất bán qua Website Thương mại điện tử và chứng từ/tài liệu vận chuyển hàng không đi kèm theo Hóa đơn tự in đối với kênh bán vé truyền thống.
Đối với Báo cáo tình hình sử dụng HĐĐT: VNA thực hiện báo cáo tình hình sử dụng HĐĐT theo số tổng cộng căn cứ vào lượng vé xuất qua Website Thương mại điện tử.
VNA phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trên Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đảm bảo kê khai đầy đủ, chính xác doanh thu và các khoản thuế phát sinh của hoạt động vận chuyển.
2. Về việc thực hiện các quy định tại Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/5/2011 của Bộ Tài chính đối với tổ chức nước ngoài cung cấp giải pháp HĐĐT
Trường hợp VNA sử dụng giải pháp HĐĐT do tổ chức nước ngoài cung cấp thì tổ chức nước ngoài cung cấp giải pháp HĐĐT không nhất thiết phải thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/5/2011 của Bộ Tài chính.

>> Xem thêm:  Bị hen suyễn mãn tính có phải đi nghĩa vụ quân sự không ? Nữ có được đi nghĩa vụ quân sự không ?

3. Về thể hiện các khoản phí dịch vụ, các khoản thu hộ phí dịch vụ trên hóa đơn vận chuyển hàng không
Trường hợp VNA sử dụng hệ thống xuất vé của Sabre có mẫu thống nhất chung trên toàn cầu, không tách riêng được giá phí dịch vụ và tiền thuế GTGT thì VNA được thể hiện trên hóa đơn vận chuyển hàng không đối với khoản phí dịch vụ và các khoản thu hộ phí dịch vụ là giá thanh toán (bao gồm giá phí dịch vụ và thuế GTGT). VNA có trách nhiệm kê khai thuế GTGT đối với các khoản này theo quy định như đối với trường hợp sử dụng chứng từ ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT.
Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Hàng không Việt Nam biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGCao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Đi nghĩa vụ công an thì có phải đi nghĩa vụ quân sự nữa không ?