BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3270/TM-CSTNTN
V/v thu thuế XNK

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Tổng cục Hải quan (vụ kiểm tra thu thuế XNK)

Bộ Thương mại nhận được khiếu nại của Lào về Hải quan Quảng Trị thu thuế XNK hai mặt hàng gạo và quạt điện như sau:

Đầu năm 2003, một số doanh nghiệp của Lào tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Lào Bảo, Mặc dù tỉnh Quảng Trị cam kết sẽ miễn lệ phí và thuế cho hàng hoá của Lào đưa vào bán tại Hội chợ nhưng kết thúc Hội chợ, Hải quan Lao Bảo lại thu của Công ty savanly 14.654.000 đồng tiền thuế của 161 chiếc quạt JIPLAI. Giá bình quân là 15 USD/ chiếc nhưng Hải quan Lao Bảo lại áp giá thuế là 28 USD/ Chiếc quạt. Bằng giá quạt Nhật và thu 1.000.000 đồng/ tấn gạo nếp. Xin gửi kèm theo bản copy Biên lai phụ thu mặt hàng quạt điện của hải quan Lao Bảo.

Bộ Thương Mại kính đề nghị Tổng cục Hải quan sớm có hướng dẫn giải quyết vụ việc nêu trên và thông báo cho Bộ Thương Mại biết./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH TNTN
PGS- TS Hoàng Thọ Xuân