BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3272/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 260/CT-THNVDT ngày 04/02/2015 của CụcThuế tỉnh Bến Tre về việc kê khai thuế đối vớicác doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 5 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/06/2013 sửađổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định như sau:

“5. Điu 11 được sửa đi, bổ sung như sau:

Điu 11. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng

1. Số thuế giá trị giatăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bng giá trị gia tăng nhân với thuế suấtthuế giá trị gia tăng áp dụng đối với hoạtđộng mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý.

Giá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý được xác định bng giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra trừ giá thanh toán của vàng,bạc, đá quý mua vàotương ứng.”

Tại Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhậpdoanh nghiệp quy định:

“Điều 3. Phương pháp tính thuế

5. Đơn vị sự nghiệp, tổ chứckhác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của phápluật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháptrực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa,dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác địnhđược doanh thu nhưng không xác định được chi phí,thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷlệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:

+ Đối với dịch vụ (baogồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.

Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.

+ Đối với kinh doanhhàng hóa: 1%.

+ Đi với hoạt động khác: 2%.”

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bến Tre căn cứ các quy định nêu trên để hướng dẫn các doanhnghiệp thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bến Tre được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Các Vụ: PC, KK-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung