BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------

Số: 3273/TCHQ-TXNK

V/v: Vướng mắc thuế nhập khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa.

Trả lời công văn số 638/HQTH-NV ngày 28/5/2012 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa về vướng mắc thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ Dự án ưu đãi đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến lâm sản, đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp và dịch vụ thương mại của Công ty cổ phần tập đoàn TVT, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 17/2/2012 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 690/TCHQ-TNK hướng dẫn Cục Hải quan Thanh Hóa thực hiện việc xác định dự án Dự án ưu đãi đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến lâm sản, đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp và dịch vụ thương mại của Công ty cổ phần tập đoàn TVT có phải dự án ưu đãi đầu tư không?. Ngày 28/5/2012 căn cứ xác nhận của UBND tỉnh Nam Định, Cục Hải quan Thanh Hóa có công văn báo cáo số 638/HQTH-NV xác định dự án trên chỉ có phần đầu tư sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ thuộc danh mục ưu đãi đầu tư theo điểm 40 mục VII Danh mục B, Phụ A Nghị định số 108/2006/NĐ-CP . Để có cơ sở báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Thanh Hóa làm rõ Danh mục hàng hóa miễn thuế của dự án đã đăng ký với Cục Hải quan Thanh Hóa bao gồm hàng hóa tạo tài sản cố định cho cả dự án hay hàng hóa tạo tài sản cố định cho phần dự án phần đầu tư sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ.

Báo cáo gửi về Cục Thuế XNK trước ngày 10/7/2012 gồm: Giấy phép đầu tư của dự án, Danh mục hàng hóa miễn thuế, các tờ khai đã nhập khẩu hàng hóa trước khi đăng ký danh mục Công ty đang đề nghị miễn thuế, bảng tổng hợp tờ khai và số thuế đề nghị miễn cụ thể theo tờ khai.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa biết và thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông