BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3273/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2015.

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 3627/CT-TTr 1ngày 19/5/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh báo cáo vướng mắcvề chính sách thuế TNDN liên quan đến Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Thông tư số 78/2014/TT-BTC Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm b, Khoản 1, Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 quy định được tính vào chi phí được trừ khi xác địnhthu nhập chu thuế TNDN:

“b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của phápluật.

Đối với các trường hợp: Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sảncủa người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bánra; mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa,sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủcông trực tiếp bán ra; mua đất, đá, cát, sỏi của hộ gia đình, cá nhân tự khaithác trực tiếp bán ra, mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt, mua đồ dùng,tài sản, của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp bán ra và dịch vụ mua của hộ giađình, cá nhân không kinh doanh phải có chứng từ thanh toán chi trả tiền cho ngườibán và Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặcngười được ủy quyền của doanh nghiệp kinh doanh ký và chịu trách nhiệm.”

- Tại điểm 2.4, Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014của Bộ Tài chính hướng dẫn về các Khoản chi không được trừ khi xác định thu nhậpchịu thuế TNDN:

“2.4. Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN kèmtheo Thông tư này) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho ngườibán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trường hp:

- Mua hàng hóa là nông sản, hải sản,thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra; ...”

- Tại điểm b, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 củaBộ Tài chính quy định về đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế:

“Điều 11. Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế

1. Cơ quan thuế bán hóađơn cho các đối tượng sau:

a) Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng cóhoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dựán).

Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinhdoanh là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập và hoạtđộng theo Luật Doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác.

b) Hộ, cá nhân kinh doanh;...”

Đề nghị Cục Thuế kiểm tra xác định trường hợp doanh nghiệpmua lâm sản của người sản xuất trực tiếp bán ra (người trực tiếp trồng trọt không phải người thu gom) và thực hiệntheo quy định của pháp luật liên quan (văn bản quy định của cơ quan quản lýchuyên ngành) thì doanh nghiệp được lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ theoquy định để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trường hợp doanh nghiệp mua lâm sản của tổ chức không phảilà doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh và hộ, cá nhân kinh doanh thuộctrường hợp phải sử dụng hóa đơn theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC thì không thuộc đi tượng được lậpbảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại điểmb, Khoản 1, Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn