BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3275/BNN-HTQT
V/v Rót vốn tạm ứng cho dự án CPIM-AFD

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2011

Kínhgửi: Cơ quan phát triển Pháp (AFD)

Căn cứ Quyết địnhsố 3130 QĐ/BNN-HTQT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 24/10/2006phê duyệt dự án: “Tăng cường thể chế Trung tâm tư vấn PIM và hỗ trợ triển khaiquản lý khai thác công trình thủy lợi có sự tham gia của người dân ở Ninh Thuậnvà Sơn La” và giao cho Trung tâm tư vấn PIM làm chủ dự án;

Căn cứ Công vănsố 9484/VPCP-QHQT ngày 30/12/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc “Sửa đổi Thỏaước tài trợ của dự án CPIM-AFD do AFD tài trợ” trong đó đồng ý gia hạn dự án“Tăng cường thể chế Trung tâm tư vấn PIM và Hỗ trợ triển khai quản lý khai tháccông trình thủy lợi có sự tham gia của người dân ở Sơn La và Ninh Thuận” đếnhết ngày 31/12/2011;

Căn cứ Quyết địnhsố 851/QĐ-BNN-HTQT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 26/04/2011Về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án “Tăng cường thể chế Trung tâm tư vấnPIM và hỗ trợ triển khai quản lý khai thác công trình thủy lợi có sự tham giacủa người dân ở Sơn La và Ninh Thuận” do Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ;

Căn cứ Thỏa ước sốCVN 301601E được ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Cơ quanphát triển Pháp ngày 24 tháng 05 năm 2007;

Căn cứ Văn bản bổsung N01 Thỏa ước tài trợ CVN 301601E được ký kết giữa Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn với Cơ quan phát triển Pháp ngày 14/02/2011;

Căn cứ Quyết địnhsố 3113/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônvề việc sửa đổi, bổ sung điều 3 Quyết định số 790/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/3/2007;

Căn cứ Văn bản củaBộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 14/1/2010 ủy quyền cho bàNguyễn Thị Tuyết Hòa, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế thay mặt Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn ký đề nghị rút vốn cho dự án “Tăng cường thể chế CPIMvà Hỗ trợ triển khai quản lý khai thác công trình thủy lợi có sự tham gia củangười dân ở Ninh Thuận và Sơn La”;

Căn cứ Công văn số77CV/TTPIM ngày 10/06/2011 của Trung tâm tư vấn PIM về việc đề nghị Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn gửi yêu cầu rót vốn sang Cơ quan Phát triển Pháp.

Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn đề nghị Cơ quan phát triển Pháp (AFD) chuyển cho nhà thầutư vấn quốc tế BRL thuộc dự án CPIM - AFD

Số tiền: 73418 Euro

(Bảy mươi bangàn bốn trăm mười tám euro).

Số tiền trên chuyểnvào tài khoản sau:

For foreign currencyin EUROS:

Bank: NATIXISagence de Marseille

BIC: CCBPFRPP926

IBAN: FR763000 7530 3704 2189 0400 019

Account owner: BRLINGENIERIE 1105 AV Pierre Mendes France 30 000 Nimes FRANCE.

Xin trân trọng cảmơn sự hợp tác của Quý Cơ quan.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT PIM, Viện KHTL VN;
- Lưu VT, HTQT (2)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Tuyết Hòa