BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-----------------
V/v: thanh toán xét nghiệm HIV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2011

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thời gian qua Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận được nhiều ý kiến phản ánh về những khó khăn, vướng mắc về việc thanh toán xét nghiệm HIV trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Để thống nhất việc thanh toán trên toàn quốc, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn như sau:
Căn cứ Khoản 2, Điều 28 Luật Phòng chống HIV/AIDS số 64/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Khoản 2, Điều 21 Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm quy định cụ thể việc xét nghiệm bắt buộc trong một số trường hợp cần thiết để chẩn đoán và điều trị cho người bệnh cũng như khám bệnh để sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh. Tuy nhiên cho đến nay Bộ Y tế chưa có văn bản quy định cụ thể về vấn đề trên, vì vậy, chưa có cơ sở để cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán chi phí xét nghiệm HIV theo chế độ bảo hiểm y tế.
Đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng quy định. Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ có hướng dẫn về việc thanh toán xét nghiệm HIV khi Bộ Y tế có văn bản quy định cụ thể về việc xét nghiệm HIV bắt buộc và sàng lọc để chẩn đoán sớm một số bệnh.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế (để b/c);
- PTGĐ Nguyễn Minh Thảo (để b/c);
- Lưu: VT, CSYT (2 bản).
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT
Phạm Lương Sơn