BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT - CÔNG ĐOÀN NN & PTNT VN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3276/BNN-CĐNN
V/v quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ tại Miền Trung

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2010

Kính gửi:

Thủ trưởng và Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tàisản tại các tỉnh miền Trung nước ta.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công đoàn Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức,viên chức và người lao động trong toàn ngành với tinh thần tương thân, tươngái, mỗi người tự nguyện ủng hộ tối thiểu 01 ngày lương để chia sẻ khó khăn vớiđồng bào khu vực bị thiệt hại do mưa lũ, góp phần cùng nhân dân cả nước khắcphục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phối hợp với Côngđoàn vận động CBCNVC tại cơ quan, đơn vị mình thực hiện chủ trương trên.

Thời gian quyên góp từ ngày 08/10/2010 tới 20/10/2010.

Số tiền quyên góp được gửi về Công đoàn Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn Việt Nam (số 6 - Nguyễn Công Trứ - Quận Hai Bà Trưng -Hà Nội) để kịp thời chuyển tới đồng bào các địa phương cần trợ giúp; hoặcchuyển về Tài khoản Số: 102010000033125 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Côngthương Việt Nam, Chi nhánh Thành phố Hà Nội.

(Ghi rõ nội dung: Tiền ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưalũ tháng 10/2010).

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai và báo cáo kết quảthực hiện về Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CÔNG ĐOÀN NN VÀ PTNT VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
Bạch Quốc Khang

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT Bộ, VP CĐN.