VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3277/VPCP-DK
V/v soạn thảo Nghị định của CP về vận chuyển và phân phối khí

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tại công văn số 3366/VPCP-DK ngày 31 tháng 7 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan soạn thảo “Dự thảo Nghị định của Chính phủ về vận chuyển và phân phối khí” và việc này đã được ghi vào Chương trình công tác năm 2002 của Chính phủ. Nhưng cho đến nay bản dự thảo vẫn chưa được hoàn chỉnh nên Văn phòng Chính phủ phải điều chỉnh thời hạn trình Chính phủ sang Quý III năm 2003.

Văn phòng Chính phủ kính đề nghị quý Bộ khẩn trương hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định nêu trong tháng 7 năm 2003 để trình Chính phủ ban hành, đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh Chương trình công tác của Chính phủ.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự