BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3279/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Tây Ninh;
- Công ty TNHH hóa chất và môi trường Vũ Hoàng.
(Địa chỉ: Lô 109, Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 0515/VH-CV ngày 2/6/2015của Công ty TNHH Hóa chất và môi trường Vũ Hoàng về ưu đãi thuế thu nhập doanhnghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn số 0515/VH-CV nêu trên thì Công ty đãcó công văn hỏi Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và Cục Thuế đã có công văn số 3257/CT-TTHT ngày 6/9/2014 trả lời về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mởrộng năm2014. Tại công văn số0515/VH-CV nêu trên, Công ty cho rằng nội dung trả lời tại công văn của Cục Thuếvẫn chưa được rõ, tuy nhiên Công ty không nêu rõ tình hình hoạt động sản xuấtkinh doanh của doanh nghiệp, dự án đầu tư của doanh nghiệp, điều kiện ưu đãithuế TNDN của doanh nghiệp đang được hưởng của dự án ban đầu và không gửi kèm hồsơ có liên quan. Do đó, Tổng cục Thuế chưa có đy đủ cơ sở đ hướngdẫn cụ thể vướng mắc của Công ty.

Về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng và đầu tư thườngxuyên đã được quy định cụ thể tại các Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày18/6/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh căn cứ chức năng, nhiệm vụ,các quy định về thuế có liên quan và hồ sơ thực tế của Công ty TNHH hóa chất vàmôi trường Vũ Hoàng đ hướngdẫn Công ty xác định cụ thể ưu đãi thuế TNDN cho phù hợp với quy định. Trường hợpnếu có vướng mắc, đề nghị Cục Thuế báo cáo cụ thểkèm hồ sơ có liên quan (nếu có), đồng thời đề xuất quan điểm xử lý để Tổng cục Thuế xem xét trình các cấp có thẩm quyền trả lời theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và Công tyTNHH hóa chất và môi trường Vũ Hoàng biết./.

(Tài liệu gửi kèm: bản chụp công văn số 0515/VH-CV ngày2/6/2015 của Công ty TNHH Hóa chất và môi trường Vũ Hoàng)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung