BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3279/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế TNCN đối với chuyển nhượng cổ phần của cá nhân trong Cty CP Tràng An

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2012

Kính gửi:

Ông Phạm Văn Giang.
(Địa chỉ: 106 Bình Giã, P. 1 3, Q. Tân Bình, TP. HCM)

Tổng cục Thuế nhận được Đơnđề nghị ngày 12/12/2011 của ông Phạm Văn Giang và một số cá nhân về việc tínhthuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng cổ phần trong Công ty Cổ phần TrangAn, đồng thời Cục thuế Đồng Nai cũng đã có công văn số 2546/CT-TNCN ngày23/4/2012 và số 3526/CT-TNCN ngày 15/6/2012 gửi Tổng cục Thuế để báo cáo tìnhhình thực tế. Qua nghiên cứu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Quy định về thu nhậptừ chuyển nhượng chứng khoán

Tại điểm 4.2, mục II, phần AThông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn:

Thu nhập từ chuyên nhượngchứng khoán bao gồm thu nhập từ việc chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứngchỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán. "

2. Quy định về khấu trừthuế, khai thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán.

- Tại điểm 1.2.3, mục II,phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn:

"Trường hợp, chứngkhoán chưa niêm yết, giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giaodịch chứng khoán mà tổ chức phát hành chứng khoán không uỷ quyền quản lý danhsách cổ đông cho công ty chứng khoán thì tổ chức phát hành chứng khoán chịutrách nhiệm khấu trừ thuế."

- Tại điểm 2.1.1, mục II,phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính nêu trênhướng dẫn:

"Tổ chức, cá nhân trảcác khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện khấu trừthuế theo hướng dẫn tại điểm 1 mục II phần D nêu trên có trách nhiệm khai thuếvà nộp tờ khai cho cơ quan thuế hàng tháng"

- Tại điểm 2.1.2, mục II,phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính nêu trênhướng dẫn:

"2.1 .2. Thờihạn nộp tờ khai thuế tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng sau)

3. Quy định về phân biệtchuyển nhượng cổ phiếu là chứng khoán và cổ phiếu là chuyển nhượng vốn.

Tại công văn số 12501/BTC-CST ngày 20/9/2010 Bộ Tài chính về chính sách thuế đối với hoạt độngchuyển nhượng vốn, cổ phần trong các công ty cổ phần hướng dẫn:

"Tổ chức, cá nhânchuyển nhượng cổ phần trong các Công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứngkhoán là chuyển nhượng chứng khoán, áp dụng về thuế đối với chuyển nhượng chứngkhoán.

Tổ chức, cá nhân chuyểnnhượng cổ phần trong các Công ty cổ phân không thuộc trường hợp nêu trên ápdụng quy định về thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.";

"Các trường hợp chuyểnnhượng cổ phần trong công ty cổ phần đã xác định nghĩa vụ thuế theo quy địnhcủa các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực tại thời điểm phát sinh và thựchiện nộp thuế hoặc khấu trừ thuế tại nguồn (nếu có) trước ngày công văn này banhành thì không điều chỉnh lại."

Căn cứ các hướng dẫn nêutrên thì:

Trường hợp chuyển nhượng cổphần của Ông Giang đã được ghi nhận sổ cổ đông vào ngày 06/9/2010, ông Giang đãnộp tiền thuế theo quy định về chuyển nhượng chứng khoán vào tài khoản của Côngty CP Tràng An vào ngày 07/9/2010 thì được coi là đã xác định nghĩa vụ thuếtheo quy định và thực hiện nộp thuế trước ngày 20/9/2010 nên không bị điềuchỉnh lại.

Đối với Công ty CP Tràng Anđã nhận tiền thuế của cá nhân, đã làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho cá nhânnhưng không thực hiện trách nhiệm kê khai và nộp thuế TNCN vào NSNN theo đúngthời hạn quy định thì sẽ bị xử lý hành vi vi phạm theo quy định tại Luật Quảnlý Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo đểông Phạm Văn Giang được biết và liên hệ với Cơ quan Thuế quản lý để được hướngdẫn.

Nơi nhận:
- Như trên;
-Công ty CP Tràng An
(Đ/c: tòa nhà DONACOOP, QL 51A, Phước Hải, Long Thành, Đồng Nai;
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, TNCN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường