BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 327 TCT/DNK
V/v Xác định thuế TNDN khi thanh lý TSCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2005

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Ninh Bình

Trả lời công văn số 25/CT-TT &HT ngày 11/1/2005của Cục Thuế tỉnh Ninh Bình V/v xác định thuế thu nhập doanh nghiệp khi thanhlý tài sản cố định, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 4 Mục V Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanhnghiệp quy định:

" Các khoản thu nhập chịu thuế khác:

4. Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, thanh lý tàisản. Khoản thu nhập này được xác định bằng doanh thu thu được do chuyển nhượngtài sản, thanh lý tài sản trừ (-) đi giá trị còn lại của tài sản chuyển nhượng,thanh lý và các khoản chi phí liên quan đến chuyển nhượng, thanh lý tài sản".

Căn cứ quy định trên thì khoản thu nhập từ thanhlý tài sản được xác định là khoản thu nhập chịu thuế khác. Khoản thu nhập này đượcxác định bằng (=) doanh thu thu được do thanh lý tài sản trừ (-) đi giá trị cònlại của tài sản thanh lý và các khoản chi phí liên quan đến thanh lý tài sản.

Các khoản thu nhập khác được tổng hợp với khoản thunhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh để xác định tổng thu nhập chịu thuế thunhập doanh nghiệp trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp khi thanhlý tài sản nếu bị lỗ thì khoản lỗ này được tổng hợp trừ vào khoản thu nhập từhoạt động sản xuất kinh doanh để xác định tổng thu nhập chịu thuế thu nhậpdoanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thựchiện./.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến