BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 327TCT/NV5
V/v chi phí thuê kho, văn phòng

Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp nhựa Phú Lâm

Trả lời công văn số 05/2002/PL-TCKT đề ngày 21/10/2002 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Công nghiệp nhựa Phú Lâm về chi phí thuê kho, văn phòng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Điểm 3.Bộ Ngoại giao, Mục I, phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 08/3/2001 của Bộ Tài chính thì tiền thuê nhà, thuê đất để làm trụ sở văn phòng, nhà xưởng được hạch toán vào chi phí hợp lý trong năm tính thuế của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trường hợp các doanh nghiệp thuê nhà, thuê đất trả tiền trước nhiều năm thì phải chi phí thuê nhà, thuê đất được phân bổ cho từng năm theo số năm trả tiền trước.

Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Công nghiệp nhựa Phú Lâm thuê nhà để làm văn phòng và thuê kho để hàng, nếu có đầy đủ chứng từ the quy định thì chi phí đi thuê (văn phòng, kho) này được hạch toán vào chi phí hợp lý khi tính thuế, kể cả các chi phí thuê văn phòng, kho hàng tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian từ ngày 01/8/1999 đến ngày 16/11/1999, là thời gian Công ty TNHH Công nghiệp nhựa Phú Lâm làm thủ tục Xin giấy phép mở chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Công nghiệp nhựa Phú Lâm biết và liên hệ trực tiếp với Cục thuế thành phố Hải phòng, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể việc thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến