CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 328/CP-ĐMDN
V/v áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-CP đối với doanh nghiệp thực hiện giao

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các Tổng công ty 91.

Về đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 117 TC/TCDN ngày 06 tháng 01 năm 2003 và số 1743 TC/CSTC ngày 26 tháng 02 năm 2003) cho phép các doanh nghiệp nhà nước thực hiện giao cho tập thể người lao động được áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện cơ cấu lại theo hình thức giao doanh nghiệp cho tập thể người lao động, nếu có lao động dôi dư và người lao động dôi dư tự nguyện thôi việc thì đối tượng này được áp dụng như quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng