TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 328/CT-TTHT
V/v: Phân bổ chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV cấp nước Tân Hòa
Địa chỉ : 95 Phạm Hữu Chí, P.12,Quận 5,TP.HCM
Mã số thuế : 0310350068

Trả lời văn thư số 1689/TH-KTTC ngày 28/12/2012 của Công tyvề việc phân bổ chi phí sửa chữa tài sản cố định (TSCĐ) và chi phí mua công cụdụng cụ, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày29/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấuhao tài sản cố định:

“Các chi phí sửa chữa tài sản cố định không được tính tăngnguyên giá TSCĐ mà được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinhdoanh trong kỳ, nhưng tối đa không quá 3 năm.

Đối với những tài sản cố định mà việc sửa chữa có tính chu kỳthì doanh nghiệp được trích trước chi phí sửa chữa theo dự toán vào chi phí hàngnăm. Nếu số thực chi sửa chữa tài sản cố định lớn hơn số trích theo dự toán thìdoanh nghiệp được tính thêm vào chi phí hợp lý số chênh lệch này. Nếu số thựcchi sửa chữa tài sản cố định nhỏ hơn số đã trích thì phần chênh lệch được hạchtoán giảm chi phí kinh doanh trong kỳ.”

Căn cứ Điểm d Khoản 2.2 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTCngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

“Đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, …không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chiphí mua tài sản nêu trên được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinhdoanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 2 năm...”

Trường hợp Công ty có phát sinh khoản chi phí sửa chữa nhỏTSCĐ, mua công cụ dụng cụ bao bì luân chuyển không đáp ứng điều kiện là TSCĐnếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định thì phân bổ dần vào chiphí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ khi tính thuế TNDN theo hướng dẫn nêutrên .

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC
- P.KTT3
- Lưu (TTHT, HC).
31-324/13-NBT
web.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga