BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 328/KCB-NV
V/v chấn chỉnh kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:

- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Bệnh viện/Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế ngành.

Ngày 1/2/2008, Bộ trưởng Bộ Y tế đãký Quyết định số 04/2008/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế kê đơn thuốc trongđiều trị ngoại trú, tại Điều 6 của Quy chế quy định không được kê đơn thuốctrong các trường hợp: (1) Không nhằm mục đích phòng bệnh, chữa bệnh; (2) Theoyêu cầu không hợp lý của người bệnh; (3) Thực phẩm chức năng.

Trong quá trình thực hiện, có hiệntượng cán bộ y tế kê đơn thuốc không đúng theo quy định tại Quy chế trên như kêthực phẩm chức năng trong đơn thuốc. Vì vậy, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêucầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến,quán triệt việc thực hiện Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú đến tấtcả các khoa, phòng, các cán bộ y tế và người hành nghề, đặc biệt là người kêđơn điều trị tại các khoa khám bệnh và các phòng khám.

2. Thường xuyên tổ chức kiểm traviệc kê đơn thuốc điều trị ngoại trú tại đơn vị và có biện pháp xử lý nghiêmkhắc các trường hợp vi phạm Quy chế.

3. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêucầu các đơn vị phổ biến nội dung Công văn này đến các cán bộ, nhân viên của đơnvị và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, NV.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Cao Hưng Thái