BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 328/TCT-CS
V/v: thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4442/CT-KK &KTT ngày25/12/2014, công văn số 4010/CT-KK &KTT ngày 12/12/2014 của Cục Thuế tỉnhThanh Hóa về xử lý vi phạm đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng. Về vấn đềnày, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 9 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 củaBộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế quy định về thay đổi, bổ sungthông tin đăng ký thuế;

Căn cứ Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4c Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện khấu trừthuế giá trị gia tăng đầu vào;

Căn cứ Điểm a Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 166/2013/TT-BTCngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hànhchính về thuế.

Căn cứ các quy định trên và ý kiến của Cục Thuế tỉnh ThanhHóa, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tại công văn số4442/CT-KK &KTT ngày 25/12/2014.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC
- TCT;
- Lưu: VT,
CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân