THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 328/TTg-ĐMDN
V/v Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Xét đề nghị của Ủy bannhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (Tờ trình số 303/TTr- UBNDngày 19 tháng 01 năm 2016, công văn số 06/BC- UBNDngày 19 tháng 01 năm 2016, công văn số 12/PA- UBNDngày 10 tháng 01 năm 2016) và ý kiến thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 516/BNN-QLDN ngày 19 tháng 01 năm 2016) về việc đề nghị phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộcỦy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2017, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Tái cơ cấu, duy trì Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ để thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Tiền Phong.

2. Chuyển thành công ty cổ phần, Nhà nước không giữ cổ phần chi phối hoặc không nắm giữ cổ phần: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Phong Điền.

3. Giải thể: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Phú Lộc. Sau khi giải thể, chuyển 1.697,77 ha đất rừng tự nhiên và rừng trồng cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Hòa để quản lý.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế:

- Thực hiện việc sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất phù hợp với nhiệm vụ của công ty sau sắp xếp và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương. Chỉ đạo công ty lâm nghiệp sử dụng đất đúng Mục đích, khi thay đổi Mục đích sử dụng đất phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với quy hoạch được duyệt của tỉnh và quy định của pháp luật.

- Xây dựng Phương án quản lý, sử dụng đất đai, quản lý bảo vệ rừng đối với diện tích đất đơn vị giải thể, diện tích đất các công ty không có nhu cầu sử dụng bàn giao về địa phương; xử lý dứt Điểm các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng quy định của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và các quy định của pháp luật về đất đai./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Văn Ninh;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, Nội vụ, LĐ-TB&XH, NN&PTNT, TN&MT;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, V.III, TH;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).NT

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh