VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 328/VPCP-KGVX
V/v Báo cáo kết quả chyến công tác của PTTg, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: BộGiáo dục và Đào tạo.

Vềkiến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Báo cáo số 11324 ngày 09 tháng 12 năm2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuyến công tác của Phó Thủ tướng, Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân tại Hàn Quốc, Thủ tướng Chính phủNguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến chỉ đạo như sau:

Nhữngkiến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong báo cáo trên, theo chức năng nhiệmvụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chủ trì tổ chức thực hiện. Các nội dungtrên phải được cụ thể hóa trong các chương trình, dự án, đưa vào khuôn khổ hợptác ODA hàng năm đề trình các cấp có thẩm quyền thông qua theo quy định hiệnhành.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Các Bộ: KHĐT, TC, NG;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: QHQT, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản