BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------------

Số: 3280/TCHQ-TXNK

V/v: chứng từ trong bộ hồ sơ hoàn thuế và thuế GTGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 965/HQBRVT-TXNK ngày 25/5/2011 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc chứng từ trong hồ sơ hoàn thuế và thuế giá trị gia tăng; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1.Về chứng từ "hoá đơn giá trị gia tăng" trong bộ hồ sơ hoàn thuế quy định tại Điều 121 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính:

Khi làm thủ tục thanh khoản, hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan, thì hồ sơ hoàn thuế hướng dẫn tại khoản 5 Điều 121 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 yêu cầu doanh nghiệp xuất trình hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn xuất khẩu (liên giao khách hàng) do doanh nghiệp xuất khẩu lập 01 bản sao ".

2. Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá tái nhập:

Vấn đề mà Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỏi, đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn tại công văn số 5125/TCHQ-TXNK ngày 01/9/2010. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nghiên cứu, thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường