UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3280/UBND-VHXH
V/v quản lý hoạt động văn hoá nghệ thuật trong sinh hoạt cộng đồng

Bến Tre, ngày 01 tháng 7 năm 2015

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

Trong nhữngnăm gần đây, việc phát triển các loại hình ca nhạc, hát karaoke tại hộ giađình, tụ điểm ca nhạc có phần đệm của dàn nhạc, ban nhạc tân sau đây gọi tắt là“loại hình văn nghệ quần chúng” và hoạt động của các ban nhạc lễ, bannhạc kèn sau đây gọi tắt là “ban nhạc lễ” đã trở thànhnhu cầusinh hoạt văn hoá tinh thần, khá phổ biến trong đời sống của nhiều gia đìnhtrên địa bàn tỉnh.

Bên cạnhnhững mặt tích cực, hoạt động của các loại hình văn nghệ quần chúng và ban nhạclễ vẫn còn nhiều bất cập như: Sử dụng thiết bị điện tử và dùng loa có công suấtlớn, làm ảnh hưởng nhiều mặt trong cộng đồng dâncư; hoạt động quá giờquy định; sử dụng trang phục khi tham gia ca hát không phù hợp với thuần phongmỹ tục; hát sai lời, sửa lời bài hát, sử dụng các ca khúc và bài tự biên chưađược cơ quan chức năng cho phép lưu hành; biến nơi tổ chức tang lễ thành nơibiểu diễn nghệ thuật quần chúng, biểu diễn tạp kỹ và nhất là việc sử dụng tuỳtiện các bài bản chưa phù hợp với không gian tang lễ… đã gây bức xúc cho dưluận xã hội, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm.

Để việc tiếp tục chấn chỉnhhoạt động của loại hình văn nghệ quần chúng và ban nhạc lễ vào nề nếp, đúng vớinhững quy định của pháp luật, góp phần xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh từcơ sở.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầuthủ trưởng các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiệnnhững nội dung sau:

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tư phápvà các ngành có liên quan rà soát, ban hành văn bản quy định, hướng dẫn tổ chứcvà hoạt động của các loại hình văn nghệ quần chúng và các ban nhạc lễ trên địabàn tỉnh.

Biên soạn nội dung vận độngthực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội lồng vào phongtrào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và xây dựng “Nông thôn mới”tuyên truyền đến tổ nhân dân tự quản.

Phối hợp với Hội Văn học Nghệthuật Nguyễn Đình Chiểu tổ chức lấy ý kiến các nhà chuyên môn tổ chức tập huấn,hướng dẫn những nghi thức, bài bản phù hợp trong việc cử nhạc ở việc cưới, việctang, lễ hội cho các loại hình văn nghệ quần chúng và ban nhạc lễ, thể hiện nếpsinh hoạt văn minh và góp phần giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

Nghiêncứu tình hình thực tế kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bảnquy phạm pháp luật cho phù hợp với công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hướng dẫn đăng ký kinh doanh ngànhnghề kinh doanh chính và cho thuê dàn nhạc (người và phương tiện) theo quy địnhpháp luật cho các hộ kinh doanh các loại hình văn nghệ quần chúng và các bannhạc lễ.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với ngành chức năngtuyên truyền rộng rãi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, độ rungtrong hoạt động biểu diễn nghệ thuật quần chúng, ban nhạc lễ; tăng cường côngtác quản lý và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

4. Công an tỉnh phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, Uỷ bannhân dân các huyện, thành phố, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểmtra và xử lý nghiêm những ban nhạc hoặc cá nhân vi phạm về an ninh trật tự; viphạm các quy định về tiếng ồn thuộc thẩm quyền.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh vàTruyền hình tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy địnhvề thực hiện nếp sống văn minh, an ninh trật tự và bảo vệ môi trường trong lĩnhvực này.

6. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các ngành liên quantrên địa bàn tổ chức thống kê, hướng dẫn các loại hình văn nghệ quần chúng vàcác ban nhạc lễ trên địa bàn đăng ký hoạt động theo đúng quy định của phápluật. Chỉ đạo các ngành chức năng, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn bổ sungnội dung hoạt động loại hình văn nghệ quần chúng và ban nhạc lễ vào quy ước ấp,khu phố, tuyên truyền đến tổ nhân dân tự quản; xử lý nghiêm những vi phạm hoạtđộng của các loại hình văn nghệ quần chúng và ban nhạc lễ.

7. Các sở, ban, ngành tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ tích cực chỉ đạo,kiểm tra, đôn đốc thực hiện các hoạt động văn nghệ quần chúng và ban nhạc lễtheo quy định của pháp luật hiện hành.

Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghịUỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre và các đoàn thể chỉ đạo tuyêntruyền, vận động đoàn viên, hội viên nghiêm chỉnh chấp hành các quy định vềthực hiện nếp sống văn minh, an ninh trật tự và bảo vệ môi trường tại nơi cưtrú.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầuThủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tổchức triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn này, định kỳ 6 tháng, năm báo cáogửi (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổng hợp) trình Uỷ ban nhân dân tỉnh theodõi, chỉ đạo./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Tam