VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3281/VPCP-KGVX
V/v hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Đa dạng sinh học

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 70/BC-BTNMT ngày 09 tháng 3 năm 2010) về việc đề nghị Thủ tướng ký ban hànhNghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạngsinh học, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

- Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉnh sửa lại Dự thảoNghị định theo hướng: Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến chính thức bằng vănbản với dự án thành lập khu bảo tồn cấp quốc gia có toàn bộ diện tích thuộc địabàn quản lý của tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh lập, thẩm định, trước khitrình Thủ tướng quyết định thành lập.

- Giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉđạo trực tiếp rà soát, đối chiếu lần cuối Dự thảo Nghị định quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học, nếu có kiến nghịsửa đổi, bổ sung, báo cáo Thủ tướng trước ngày 25 tháng 5 năm 2010 để xem xétký ban hành, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của Dự thảo Nghị định về tổ chứcvà quản lý hệ thống rừng đặc dụng với Nghị định này sau khi được ban hành (Dựthảo Nghị định kèm theo).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, TH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ