BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3283/BCT-XNK
V/v bổ sung cửa khẩu tạm nhập

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Tinh dầu và Chất thơm
(Địa chỉ: Nhà 2B - Phòng 322 - Tầng 3 - Viện Khoa học và Công nghệ 18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội)

Trả lời công văn số 9/TDCT ngày 12tháng 03 năm 2013 của Công ty Cổ phần Tinh dầu và Chất thơm về việc xin bổ sungcửa khẩu tạm nhập, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Đồng ý Công ty Cổ phần Tinh dầu vàChất thơm được bổ sung Cảng Năm Căn (Cà Mau) và Cảng Cần Thơ (Tỉnh Cần Thơ) vàocửa khẩu tạm nhập tinh dầu xá xị tại công văn số 8405/BCT-XNK ngày 07 tháng 9năm 2012 của Bộ Công Thương.

Văn bản này là phần không tách rờicác công văn số 8405/BCT-XNK ngày 07 tháng 9 năm 2012, số 12420/BCT-XNK ngày 20tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương. Các nội dung còn lại của 02 giấy phép nêutrên vẫn giữ nguyên hiệu lực thực hiện.

Việc tạm nhập tái xuất tinh dầu xáxị được thực hiện theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tổng cục Hải quan (để phối hợp thực hiện);
- Văn phòng Thường trực Phòng chống tội phạm và ma túy (C56-BCA) 47 Phạm Văn Đồng - Hà Nội (C47-BCA) (để phối hợp);
- Bộ tư lệnh bộ đội biên phòng-BQP (để phối hợp);
- Cục điều tra chống buôn lậu - TCHQ
562 Nguyễn Văn Cừ - Gia Lâm - Hà Nội (để phối hợp),
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh